Belöningssystem – Officiella regler

SQUARE-BELÖNINGAR – OFFICIELLA REGLER

Square-belöningssystemet består av belöningar. Belöningssystemet regleras genom dessa officiella regler.

1. Behörighet

Square-belöningar (kollektivt och individuellt ”belöningarna”) är endast öppna för deltagare som är 18 år eller äldre vid inträdet. Anställda (och deras närmaste familj eller hushållsmedlemmar) på InSites Compages (nedan: ”InSites” samt deras respektive moderbolag, närstående bolag, dotterbolag, avdelningar och relaterade bolag och leverantörer samt deras marknadsförings-, reklam- och bedömningsbyråer (tillsammans de ”belöningsparterna”) får inte delta eller vinna.

•    ”Närmaste familj” avser föräldrar, styvföräldrar, barn, bonusbarn, syskon, bonussyskon eller make/maka, oavsett var de är bosatta.
•    ”Hushållsmedlemmar” avser personer som bor i samma hushåll minst tre månader per år, oavsett om de är släkt eller inte.

Belöningar omfattas av alla tillämpliga federala, delstatliga, regionala och lokala lagar och bestämmelser. Deltagandet innebär att deltagaren fullständigt och villkorslöst samtycker till dessa officiella regler och InSites beslut, vilka är slutgiltiga och bindande i alla frågor som rör belöningar. För att ta emot en belöning måste man uppfylla alla krav som anges häri. Ogiltigt om man strider mot dessa regler.

2. Priser

Tillämplighet

Belöningen ska erhållas baserat på poängen som deltagaren tjänar. Poäng kan tjänas genom att genomföra en aktivitet eller ett aktivitetsflöde inom en viss tidsram. De intjänade poängen läggs automatiskt till deltagarens saldo under Min belöningssida när aktiviteten stängs. I vissa fall skickas aktiviteter med fasta belöningar inte till alla deltagare, utan endast deltagare med önskad profil bjuds in. Deltagarna kommer att kunna delta i aktiviteter tills önskat antal deltagare uppnås eller aktiviteten har stängts.

Tidsschema

Antalet poäng som en deltagare kan få meddelas deltagarna på aktivitetskortet och i inbjudan till aktiviteten som deltagarna får till den e-postadress som anges vid registreringen. Alla riktlinjer för vad InSites förväntar sig av deltagarna finns i avsnittet “Om detta projekt” på Square. Deltagare som motsvarar den profil vi söker får tillgång till den specifika aktiviteten (eller flödet av ). aktiviteter Starttiden för aktiviteten eller aktivitetsflödet samt schemat meddelas alltid i en inbjudan som deltagarna mottar på den e-postadress de angivit vid registreringen. Alla inbjudningar anger vilka tidsintervall som gäller för deltagande i ett aktivitetsflöde. Endast deltagande inom det angivna tidsintervallet räknas för att vara berättigad att tjäna poäng.

Belöningssystem

Poäng erbjuds till deltagare beroende på antalet aktiviteter de slutför och kvaliteten på deras svar. Deltagarna förväntas besvara ämnen, utmaningar eller enkäter som visas på plattformen (utom för loungen) och svaren förväntas vara detaljerade och ingående . Moderatorn kan avvisa ofullständiga eller ytliga svar.
Poäng är alltid heltal från 1 och uppåt. Värdet på en poäng är olika för varje land, så värdet av en poäng i lokal valuta kan ha decimaler. Målet är att skaffa poäng som sedan kan lösas in till en belöning via vår belöningspartner. Innan ett antal poäng kan lösas in och omvandlas till ett belöningsvärde måste en viss tröskel uttryckt i poäng nås av deltagaren. Det är bara tillåtet att lösa in en poängsumma som utgör ett heltal (utan decimaler). När utbytet av poäng resulterar i ett belöningsvärde med decimaler avrundas beloppet i lokal valuta.

Då vi arbetar med ett poängsystem som inte tillåter värden med decimaler (för t.ex.: 0,5 poäng), måste de återstående värdena i ditt saldo (när du har löst in dina poäng) konverteras tillbaka till motsvarande avrundade heltal. T.ex.:
•      Om det återstående beloppet är lägre än 0,50 poäng kommer det att avrundas nedåt till 0 poäng.
•      Ett värde som är lika med eller högre än 0,50 kommer att avrundas uppåt till 1 poäng.
De återstående poängen kommer ändå att bli kvar på deltagarnas saldo för att lösas in senare när tröskeln uppnås igen när nya poäng intjänas. Poäng och minimitröskel kan spåras via sidan Mina belöningar.

Om InSites felaktigt har betalat ett högre incitament än det belopp som deltagaren tjänat in kommer InSites att informera deltagaren genom ett skriftligt meddelande om det överbetalda beloppet. Deltagaren är skyldig att återbetala överbetalningen till InSites inom 5 dagar efter mottagandet av detta brev, eftersom överbetalningen utgör en omotiverad berikning från deltagarens sida.

Poäng som löper ut

Så länge deltagaren är aktiv på Square och deltar i de aktiviteter deltagaren är inbjuden till förblir de intjänade poängen giltiga.

Om inget annat tidigare och uttryckligen angetts, upphör poängen att gälla om deltagaren är inaktiv i minst 366 dagar på 6 aktivitetsinbjudningar i rad. Poängen upphör att gälla endast om deltagaren inte har svarat på 6 inbjudningar i rad, varav minst 1 inbjudan skickades under första hälften och minst 1 inbjudan skickades under den andra hälften av de 366 dagarna. Poängen som intjänas upphör att gälla efter att 366 dagar har gått från den första inbjudan som deltagaren inte har svarat på om deltagaren inte har vidtagit åtgärder på minst 6 inbjudningar i rad som skickats under de senaste 366 dagarna.

Räknaren återställs så snart deltagaren har svarat på en inbjudan. Från det ögonblick som deltagaren inte svarar på en inbjudan kommer räknaren att börja räkna igen.
När ett projekt har avslutats kan deltagarna lösa in poäng till 6 månader efter stängning av plattformen. Efter 6 månaders nedstängning visar belöningssidan att de oinlösta poängen har tagits bort från deltagarnas konto. Om plattformen öppnas igen efter 6 månaders inaktivitet kommer poängen inte längre att vara tillgänglig.

3. Belöningsstatus

Presentkortens villkor gäller och de kan inte returneras, lösas in mot kontanter (utom i den omfattning detta krävs enligt lag) eller användas som betalning eller kredit på ett kreditkortskonto. De gäller inte för tidigare inköp. Förlorade eller stulna belöningar ersätts inte. Den inlösta belöningens värde överskrider aldrig det angivna värdet. Om deltagaren köper varor till ett högre värde än vad som anges , ansvarar deltagaren själv för att betala dessa ytterligare kostnader. Belöningar kan inte bytas ut förutom om InSites efter eget gottfinnande tillåter detta. Belöningen kan inte överlåtas eller överföras. Deltagaren ansvarar för alla skatter och avgifter i samband med kupongens mottagande och/eller användning.

4. Allmänna villkor

InSites beslut med avseende på en belönings alla aspekter är slutgiltiga och bindande för alla deltagare utan rätt att överklaga. Detta innefattar, utan att begränsas till, alla beslut som rör godkännande eller diskvalificering av svar och/eller deltagare. Alla försök som en deltagare gör för att få en belöning genom att använda flera/olika e-postadresser, identiteter, registreringar, inloggningsuppgifter eller andra metoder leder till att deltagarens svar blir ogiltiga och kan leda till att deltagaren diskvalificeras. Det är förbjudet att använda något automatiskt system eller tjänst och användning av det leder till diskvalificering. Vid tvister som rör en registrering kommer den registrerade e-postadressens behöriga kontoinnehavare anses vara deltagaren. Den ”behöriga kontoinnehavaren” är den fysiska person som tilldelats en e-postadress av en internetleverantör, webbtjänstleverantör eller annan organisation som ansvarar för att tilldela e-postadresser för den domän till vilken den registrerade adressen hör.
Presentkort har inget kontantvärde och kan inte överföras. InSites tar inget ansvar för förlorade, försenade, ofullständiga, inkompatibla eller felriktade svar. Belöningar omfattas av alla tillämpliga federala, regionala och kommunala lagar. Insites är inte ansvarigt för: (i) problem på webbplatsen under en aktivitet, (ii) tekniska fel eller andra problem som rör telefonnätverk eller linjer, datorers webbsystem, servrar, åtkomstleverantörer, datorutrustning eller programvara, (iii) svårigheter att ta emot, fånga upp eller registrera ett deltagande eller annan information, oavsett orsak, inklusive, men ej begränsat till, tekniska problem och trafikstockningar på internet eller någon webbplats, (iv) skada på en deltagares eller annan persons dator eller annan enhet som relaterar till eller orsakad av deltagandet i en aktivitet och/eller (v) kombinationer av ovanstående. Ett automatiskt datorkvitto (t.ex. ett tackmeddelande eller ett meddelande som bekräftar att svaret levererats) utgör inte bevis för att InSites faktiskt har mottagit en genomförd aktivitet vad gäller dessa officiella regler.
InSites förbehåller sig rätten att dra tillbaka, ändra eller skjuta upp en belöning (eller ändra dessa officiella regler) på valfritt sätt i händelse av fel, tekniska problem, datorvirus, buggar, fiffel, obehöriga ingrepp, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker som rimligen ligger utom InSites kontroll och som förhindrar att en lottning utförs korrekt enligt dessa officiella regler. Alla försök att på något vis avsiktligt skada en webbplats eller underminera det legitima utförandet av ett lotteri är ett straff- och civilrättsligt brott, och om ett sådant försök skulle göras förbehåller sig InSites rätten att vidta rättsliga åtgärden i den utsträckning lagen tillåter. InSites (i förekommande fall) förbehåller sig rätten att annullera, ändra eller skjuta upp en belöning eller att ändra dessa officiella regler på något sätt utan skyldighet att i förhand meddela, vid olyckor, utskriftsrelaterade, administrativa eller andra fel av något slag eller av annan valfri orsak. Utan att begränsa allmängiltigheten i det ovanstående förbehåller sig InSites rätten att erbjuda ett alternativt kunskapstest efter vad som anses lämpligt utifrån omständigheterna och/eller för att följa gällande lag. InSites förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande och utan att meddela detta i förväg, justera de datum och/eller tidsramar som anges i dessa officiella regler i den omfattning som är nödvändig för att kontrollera att en deltagare eller ett inlämnat svar följer dessa officiella regler, eller till följd av något tekniskt eller annat problem, eller med hänsyn till andra omständigheter som påverkar den korrekta tilldelningen av en belöning enligt dessa officiella regler eller av annan valfri orsak.
Genom att använda plattformen samtycker varje deltagare uttryckligen till att InSites, dess ombud och/eller företrädare lagrar, delar och använder personuppgifter som angivits i samband med deltagandet, registreringsinformation och aktivitetssvar enligt sekretesspolicyn.
Vid avvikelser eller motstridigheter mellan villkoren i dessa officiella regler och upplysningar eller andra uttalanden i något annat lotterirelaterat material, inklusive, men ej begränsat till, registreringsformuläret, webbplatsen, dessa officiella regler eller marknadsföring, gäller villkoren i dessa officiella regler företrädelsevis, i den utsträckning lagen tillåter.

5. Gällande lagar och tvister

Dessa officiella regler och belöningarna lyder under belgisk lag och, för varje deltagare, gällande specifika lagar för jurisdiktionen inom Square där deltagaren är bosatt. Domstolarna i Belgiens alla jurisdiktioner har befogenhet vad gäller alla problem och frågor som rör uppbyggnad, giltighet, tolkning och verkställbarhet för belöningarnas officiella regler samt deltagarens och InSites rättigheter och skyldigheter i samband med belöningar.
Alla problem och frågor som rör uppbyggnad, giltighet, tolkning och verkställbarhet av dessa officiella regler eller deltagares eller InSites rättigheter och skyldigheter i samband med belöningarna ska lyda under och tolkas i enlighet med Belgiens inhemska lagar utan verkan för eventuella val av lagar eller bestämmelser som skulle leda till att ett annat lands lagar tillämpas.
Belöningarna och eventuella tvister som rör eller relaterar till dem lyder under relevant belgisk lag, och relevanta belgiska domstolar ska ha exklusiv befogenhet att fatta beslut i tvister eller anspråk som uppkommer i samband med belöningar eller dessa officiella regler.