Systém odmien – oficiálne pravidlá

ODMENY SQUARE – OFICIÁLNE PRAVIDLÁ

Systém odmien Square pozostáva z odmien. Tieto oficiálne pravidlá upravujú systém odmien.

1. Oprávnenosť

Odmeny Square (spoločne a jednotlivo „odmeny“) sú k dispozícii iba pre účastníkov, ktorí v čase vstupu dosiahnu vek 18 rokov alebo viac. Zamestnanci (a ich blízki rodinní príslušníci alebo členovia domácnosti) spoločnosti InSites Compages (ďalej: „InSites“), klienta a každej z ich príslušných materských spoločností, pridružených spoločností, dcérskych spoločností, divízií a príbuzných spoločností a dodávateľov, ako aj ich reklamných, propagačných a hodnotiacich agentúr (ďalej spoločne len „strany odmien“) nie sú oprávnení na účasť ani výhru.

•    „Blízki rodinní príslušníci“ sú rodičia, nevlastní rodičia, deti, nevlastné deti, súrodenci, nevlastní súrodenci alebo druhovia a družky bez ohľadu na miesto ich bydliska.
•    „Členovia domácnosti“ sú osoby, ktoré zdieľajú rovnaké bydlisko aspoň tri mesiace do roka, či už sú príbuzní, alebo nie.

Odmeny podliehajú všetkým platným federálnym, štátnym, provinčným a miestnym zákonom a nariadeniam. Účasť zakladá úplný a bezpodmienečný súhlas účastníka s týmito oficiálnymi pravidlami a rozhodnutiami spoločnosti InSites, ktoré sú z každého hľadiska v súvislosti s odmenami konečné a záväzné. Udelenie odmeny je podmienené splnením všetkých požiadaviek určených v týchto podmienkach. Odmeny sú neplatné tam, kde sú zakázané.

2. Odmeny

Uplatniteľnosť

Odmena sa získava na základe získaných bodov účastníka. Body je možné získať dokončením aktivity alebo sledu aktivít v určitom časovom intervale. Získané body sa po dokončení aktivity automaticky pripočítajú k zostatku účastníka na stránke Moje odmeny. V niektorých prípadoch nebudú aktivity zasielané všetkým účastníkom; pozvaní budú iba účastníci s požadovaným profilom. Účastníci sa budú môcť zúčastňovať aktivít, kým sa nedosiahne požadovaný počet účastníkov alebo kým sa aktivita neukončí.

Harmonogram

Počet bodov, ktoré môže účastník získať, bude účastníkom oznámený na karte aktivity a v e-maile s pozvánkou na aktivitu, ktorý účastníci dostanú na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Všetky pokyny týkajúce sa toho, čo spoločnosť InSites od účastníkov očakáva, nájdete v sekcii Square v časti „O tomto projekte“. V prípade, že účastníci zodpovedajú profilu, získajú prístup ku konkrétnym aktivitám (sledu aktivít). Začiatok aktivity alebo sledu aktivít a ich harmonogram budú vždy oznámené v pozvánke, ktorú účastníci dostanú na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. V každej pozvánke bude uvedený časový interval platný pre účasť na slede aktivít. Pre oprávnenosť na získanie bodov sa zohľadňuje iba účasť v uvedenom časovom intervale.

Systém odmien

Body budú poskytnuté účastníkom v závislosti od počtu aktivít, ktoré dokončili, a kvality ich odpovedí. Od účastníkov sa očakáva, že budú odpovedať na diskusie, výzvy či prieskumy, ktoré sa zobrazujú na platforme (okrem Lounge), podrobne a do hĺbky. Moderátor môže odmietnuť neúplné alebo povrchné odpovede.
Body sú vždy celé čísla od 1 vyššie. Hodnota bodu je pre každú krajinu iná, takže hodnota bodu v miestnej mene môže mať desatinné miesta. Cieľom je získať body, ktoré je možné následne uplatniť za odmenu prostredníctvom nášho partnera pre odmeny. Predtým, ako si účastník bude môcť uplatniť počet bodov a premeniť ich na hodnotu odmeny, musí dosiahnuť určitú hranicu vyjadrenú v bodoch. Uplatniť sa dá iba taký počet bodov, ktorý predstavuje celé číslo (bez desatinných miest). Ak bude výsledkom výmeny bodov hodnota odmeny s desatinnými miestami, suma v miestnej mene sa zaokrúhli nadol.

Keďže pracujeme s bodovým systémom, ktorý neumožňuje získanie počtu bodov v hodnote s desatinnými miestami (napr. 0,5 bodu), zvyšnú hodnotu vášho zostatku (po uplatnení bodov) je potrebné skonvertovať späť na najbližšie celé číslo. Napr.:
•      Ak je zvyšný počet menej ako 0,5 bodu, počet sa zaokrúhli nadol na 0 bodov.
•      Každá hodnota rovná 0,50 alebo vyššia sa zaokrúhli nahor na hodnotu 1 bod.
Zvyšné body sa však uchovajú v zostatku účastníka, aby si ich mohol uplatniť neskôr, keď nazbiera ďalšie body a znova dosiahne minimálnu hranicu. Body a minimálna hranica sa dajú sledovať na stránke Moje odmeny.

V prípade, že spoločnosť InSites účastníkovi omylom vyplatí vyššiu incentívu, než na akú má účastník nárok, bude ho o tom informovať písomným oznámením o preplatku. Účastník je povinný vrátiť preplatok spoločnosti InSites do 5 dní od prijatia tohto listu, keďže preplatok predstavuje z jeho strany bezdôvodné obohatenie.

Vypršanie platnosti bodov

Pokiaľ je účastník aktívny na platforme Square a zúčastňuje sa aktivít, na ktoré dostane pozvánku, získané body zostanú v platnosti.

Pokiaľ nie je vopred výslovne uvedené inak, platnosť bodov vyprší, ak je účastník neaktívny najmenej 366 dní pri šiestich po sebe nasledujúcich pozvánkach na aktivity. Platnosť bodov vyprší iba v prípade, že účastník neodpovie na najmenej šesť po sebe nasledujúcich pozvánok, z ktorých minimálne jedna bola zaslaná v prvej polovici obdobia 366 dní a minimálne jedna v druhej polovici tohto obdobia. Platnosť získaných bodov vyprší po uplynutí obdobia 366 dní od prvej pozvánky, na ktorú účastník neodpovedal, ak nereagoval na najmenej šesť po sebe nasledujúcich pozvánok, odoslaných za uplynulých 366 dní.

Počítadlo sa vynuluje, akonáhle účastník odpovie na pozvánku. Od chvíle, keď účastník nezareaguje na pozvánku, sa počítadlo znovu spustí.
Po ukončení projektu si môžu účastníci uplatniť body do šiestich mesiacov po zatvorení platformy. Po šiestich mesiacoch od zatvorenia sa na stránke s odmenami zobrazí oznam, že neuplatnené body boli z účtu účastníkov odstránené. V prípade, že sa platforma po šiestich mesiacoch nečinnosti znova otvorí, body už nebudú k dispozícii.

3. Stav odmien

Na poukazy sa vzťahujú ich zmluvné podmienky a nesmú byť vrátené, uplatnené za hotovosť (okrem rozsahu požadovaného zákonom) ani použité ako platba alebo kredit na akýkoľvek účet kreditnej karty. Nie sú platné pre predchádzajúce nákupy. Pri strate alebo krádeži nebudú odmeny nahradené. Hodnota uplatnenej odmeny v žiadnom prípade neprekročí uvedenú hodnotu. V prípade, že si účastník zakúpi tovar v hodnote vyššej, ako je uvedená hodnota, bude výlučne zodpovedný za doplatenie príslušných dodatočných nákladov. Neexistuje žiadna náhrada odmeny okrem prípadu, keď to podľa vlastného uváženia schváli spoločnosť InSites. Odmena sa nedá previesť ani postúpiť. Účastník je zodpovedný za všetky dane a poplatky spojené s prijatím a/alebo používaním poukazu.

4. Všeobecné podmienky

Rozhodnutia spoločnosti InSites v súvislosti so všetkými aspektmi odmeny sú konečné a záväzné pre všetkých účastníkov bez práva na odvolanie vrátane (avšak bez obmedzenia) akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa oprávnenosti/diskvalifikácie účastí a/alebo účastníkov. Akýkoľvek pokus zo strany účastníka o získanie odmeny použitím viacerých/rôznych e-mailových adries, identít, registrácií a prihlásení alebo použitím ľubovoľného iného spôsobu zruší účasť daného účastníka a tento účastník môže byť tiež diskvalifikovaný. Použitie akéhokoľvek automatizovaného systému alebo služby na zúčastnenie sa je zakázané a bude viesť k diskvalifikácii. V prípade sporu pri ľubovoľnej registrácii sa bude za účastníka považovať oprávnený vlastník účtu e-mailovej adresy použitej na registráciu. „Oprávnený vlastník účtu“ je fyzická osoba, ktorej pridelil e-mailovú adresu poskytovateľ prístupu na internet, poskytovateľ online služieb alebo iná organizácia zodpovedná za priradenie e-mailových adries pre doménu priradenú k odoslanej adrese.
Poukazy nemajú nijakú peňažnú hodnotu a sú neprevoditeľné. Spoločnosť InSites nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratené, oneskorené, neúplné, nekompatibilné a nesprávne smerované reakcie. Odmeny podliehajú všetkým platným federálnym, provinčným a obecným zákonom. Spoločnosť InSites nebude niesť zodpovednosť za: (i) akékoľvek zlyhanie webovej stránky počas aktivity; (ii) akúkoľvek technickú poruchu ani iné problémy týkajúce sa telefónnej siete či vedení, počítačových online systémov, serverov, poskytovateľov prístupu, počítačového vybavenia alebo softvéru; (iii) zlyhanie pri prijímaní, snímaní či zaznamenávaní akejkoľvek účasti alebo iných informácií vrátane, avšak nie výlučne, technických problémov alebo zahltenia prevádzky na internete, alebo na ľubovoľnej webovej stránke; (iv) akékoľvek poškodenie počítača účastníka alebo inej osoby či iného zariadenia súvisiace s účasťou na aktivite alebo z nej vyplývajúce; a/alebo (v) kombináciu vyššie uvedeného. Akékoľvek automatické potvrdenie počítačom (ako napríklad „ďakovná“ správa alebo správa potvrdzujúca doručenie aktivity) nepredstavuje dôkaz o skutočnom prijatí dokončenia aktivity spoločnosťou InSites na účely týchto oficiálnych pravidiel.
Spoločnosť InSites si vyhradzuje právo akýmkoľvek spôsobom odvolať, pozmeniť alebo pozastaviť odmenu (alebo upraviť tieto oficiálne pravidlá) v prípade chyby, technického problému, počítačového vírusu, chýb, manipulácie, neoprávneného zásahu, podvodu, technického zlyhania alebo akejkoľvek inej príčiny, nad ktorou nemá spoločnosť InSites primeranú kontrolu a ktorá obmedzuje riadnu realizáciu odmeny, ako to stanovujú tieto oficiálne pravidlá. Akákoľvek snaha o zámerné poškodenie akejkoľvek webovej stránky alebo zabraňovanie riadnej realizácii odmeny akýmkoľvek spôsobom je porušením trestných a občianskoprávnych zákonov a v prípade, že k takejto snahe dôjde, si spoločnosť InSites vyhradzuje právo požadovať náhradu a odškodnenie do maximálneho rozsahu povoleného zákonom. Spoločnosť InSites (ak je to relevantné) si vyhradzuje právo zrušiť, upraviť alebo pozastaviť odmenu alebo akokoľvek upraviť tieto oficiálne pravidlá bez predchádzajúceho oznámenia či záväzku, a to v prípade ľubovoľnej náhodnej, tlačovej, administratívnej alebo inej chyby akéhokoľvek druhu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Bez obmedzenia všeobecnej platnosti vyššie uvedeného si spoločnosť InSites vyhradzuje právo uskutočniť náhradný test zručnosti v súlade s požiadavkami vhodnosti na základe okolností a/alebo s cieľom dodržať platné zákony. Spoločnosť InSites si vyhradzuje právo na základe svojho výlučného a absolútne slobodného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia upraviť ľubovoľné dátumy a/alebo časové intervaly stanovené v týchto oficiálnych pravidlách do nevyhnutného rozsahu na účely overenia dodržiavania týchto oficiálnych pravidiel každým účastníkom alebo pri každej účasti alebo následkom ľubovoľného technického či iného problému, alebo keď vyjdú najavo nejaké iné okolnosti ovplyvňujúce riadne poskytnutie odmeny podľa týchto oficiálnych pravidiel, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
Vstupom na platformu poskytuje každý účastník výslovný súhlas pre spoločnosť InSites, jej zástupcov a/alebo predstaviteľov na ukladanie, zdieľanie a používanie osobných údajov odoslaných v rámci jeho účasti, registračných údajov a odpovedí v aktivitách v súlade s ochranou osobných údajov.
V prípade nejakého rozporu alebo nesúladu medzi zmluvnými podmienkami týchto oficiálnych pravidiel a sprístupnenými informáciami alebo inými vyhláseniami uvedenými v ľubovoľných materiáloch týkajúcich sa odmien vrátane, avšak nie výlučne, vstupného formulára, webovej stránky, týchto oficiálnych pravidiel alebo reklamy, majú prednosť zmluvné podmienky týchto oficiálnych pravidiel a sú smerodajné a záväzné do maximálneho zákonom povoleného rozsahu.

5. Rozhodné právo a spory

Tieto oficiálne pravidlá a odmeny sa riadia všeobecnými zákonmi Belgicka a v prípade jednotlivých účastníkov konkrétnymi zákonmi jurisdikcie v rámci platformy Square, v ktorej daný účastník býva. Súdy každej jurisdikcie Belgicka budú mať súdnu právomoc z hľadiska všetkých záležitostí a otázok týkajúcich sa výkladu, platnosti, interpretácie a vymáhateľnosti oficiálnych pravidiel odmien alebo práv a záväzkov účastníka a spoločnosti InSites v súvislosti s odmenami.
Všetky záležitosti a otázky týkajúce sa výkladu, platnosti, interpretácie a vymáhateľnosti oficiálnych pravidiel alebo práv a záväzkov účastníkov alebo spoločnosti InSites v súvislosti s odmenami sa budú riadiť a interpretovať v súlade s internými zákonmi Belgicka, pričom budú vylúčené právne doložky alebo kolíznoprávne predpisy, ktoré by viedli k uplatňovaniu zákonov nejakého iného štátu.
Odmeny a akýkoľvek spor vyplývajúci z nich alebo súvisiaci s nimi sa budú riadiť príslušnými zákonmi Belgicka a príslušné súdy Belgicka budú mať výlučnú právomoc na vypočúvanie každého sporu či nároku vzniknutého v súvislosti s odmenami alebo týmito oficiálnymi pravidlami.