System przyznawania nagród – Oficjalny regulamin

NAGRODY SQUARE – OFICJALNY REGULAMIN

System przyznawania nagród square składa się nagród. Niniejszy oficjalny regulamin określa system przyznawania nagród.

1. Kwalifikowalność

Nagrody square (zwane łącznie i osobno „nagrodami”) są dostępne tylko dla osób, które w chwili wzięcia udziału mają ukończone 18 lat. Pracownicy (i ich najbliższa rodzina lub członkowie gospodarstwa domowego) spółek InSites (zwanych dalej: „InSites”), oraz klienta, a także ich spółek dominujących, spółek stowarzyszonych, spółek zależnych, oddziałów oraz powiązanych firm i dostawców, jak również agencji reklamowych, promocyjnych i oceniających (zwanych łącznie „partnerami nagród”) nie mogą brać udziału ani wygrywać nagród.

•     Termin „najbliższa rodzina” oznacza rodziców, rodziców przybranych, dzieci, pasierbów, rodzeństwo, rodzeństwo przybrane lub małżonków, bez względu na miejsce zamieszkania.
•     Termin „członkowie gospodarstwa domowego” oznacza osoby, które mieszkają w tym samym miejscu zamieszkania przez co najmniej trzy miesiące w roku, niezależnie od stopnia pokrewieństwa lub jego braku.

Nagrody podlegają wszystkim obowiązującym prawom i regulacjom federalnym, stanowym, wojewódzkim i lokalnym. Uczestnictwo stanowi pełną i bezwarunkową zgodę uczestnika na niniejszy Oficjalny regulamin oraz decyzje InSites, które są ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z nagrodami. Otrzymanie nagrody jest uzależnione od spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym dokumencie. Oferta jest nieważna tam, gdzie zabrania tego prawo.

2. Nagrody

Zastosowalność

Nagroda jest przyznawana na podstawie punktów zdobytych przez uczestnika. Punkty można zdobyć poprzez ukończenie zadania lub szeregu zadań w pewnym przedziale czasowym. Zdobyte punkty zostaną dodane automatycznie do salda uczestnika na stronie Moje nagrody po zamknięciu zadania. W niektórych przypadkach zadania nie będą wysyłane do wszystkich uczestników – zaproszeni zostaną tylko uczestnicy o pożądanym profilu. Uczestnicy będą mogli brać udział w zadaniach do momentu osiągnięcia wymaganej liczby uczestników lub zamknięcia zadania.

Harmonogram

Liczba punktów, które uczestnik może zdobyć, zostanie podana na karcie zadania oraz wiadomości e-mail z zaproszeniem do zadania, którą uczestnicy otrzymają na adres e-mail podany podczas rejestracji. Wszystkie instrukcje dotyczące tego, czego InSites oczekuje od uczestników, można znaleźć w sekcji „O tym projekcie” w Square. Jeśli uczestnicy spełniają kryteria określonego profilu, uzyskają dostęp do (szeregu) zadań specjalnych. Rozpoczęcie zadania lub harmonogram szeregu zadań będą zawsze przekazywane w zaproszeniu, które uczestnicy otrzymają na adres e-mail podany przy rejestracji. Każde zaproszenie będzie zawierało informacje o odstępach czasu, które należy wziąć pod uwagę, aby wziąć udział w szeregu zadań. Aby zakwalifikować się do otrzymania punktów, brane pod uwagę jest jedynie uczestnictwo mające miejsce w określonym przedziale czasowym.

System nagród

Punkty będą oferowane uczestnikom w zależności od liczby wykonanych przez nich zadań i jakości ich odpowiedzi. Od uczestników oczekujemy reakcji podczas dyskusji, wyzwania lub ankiety, które pojawią się na platformie (z wyjątkiem Salonu), udzielane odpowiedzi powinny być szczegółowe i wyczerpujące. Moderator może odrzucić niepełne lub powierzchowne odpowiedzi.
Punkty są zawsze liczbami całkowitymi od 1 w górę. Wartość punktu jest inna dla każdego kraju, więc wartość punktu w lokalnej walucie może zawierać części dziesiętne. Celem jest zdobycie punktów, które następnie można wymienić na nagrodę za pośrednictwem naszego partnera nagród. Zanim liczba punktów będzie mogła zostać zrealizowana i wymieniona na nagrodę, uczestnik musi osiągnąć określony próg wyrażony w punktach. Dozwolona jest tylko taka liczba punktów, która stanowi liczbę całkowitą (bez części dziesiętnych). Jeśli w wyniku wymiany punktów otrzymamy wartość nagrody zawierającą części dziesiętne, kwota w walucie lokalnej zostanie zaokrąglona w dół.

Ze względu na to, że pracujemy w systemie punktowym, niepozwalającym na posiadanie punktów z miejscami dziesiętnymi (np: 0,5 punktu), pozostałe wartości zachowane w saldzie Użytkownika (po zrealizowaniu swoich punktów) będą musiały zostać przekształcone ponownie na równe okrągłe liczby punktów. Na przykład:
•      Jeśli pozostała wartość wynosi mniej niż 0,50 punktu, zostanie zaokrąglona w dół do 0 punktów.
•      Każda wartość równa lub wyższa niż 0,50 zostanie zaokrąglona w górę do wartości 1 punktu.
Niemniej jednak, pozostałe punkty zostaną utrzymane w saldzie konta uczestnika, aby można było wymienić je w późniejszym terminie, gdy próg zostanie ponownie osiągnięty po zebraniu nowych punktów. Punkty i minimalny próg można śledzić na stronie Moje nagrody.

W przypadku, gdy InSites omyłkowo wypłaciła wyższy bonus niż kwota należna uczestnikowi, InSites poinformuje uczestnika na piśmie o nadpłaconej kwocie. Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu nadpłaty do InSites w ciągu 5 dni od otrzymania tego pisma, ponieważ nadpłata stanowi bezpodstawne wzbogacenie ze strony uczestnika.

Ważność punktów

Dopóki uczestnik będzie aktywny w square i będzie brał udział w zadaniach, do których został zaproszony, zdobyte punkty pozostaną ważne.

O ile wcześniej i wyraźnie nie zaznaczono inaczej, punkty stracą ważność, jeśli uczestnik będzie nieaktywny przez co najmniej 366 dni przez 6 kolejnych zaproszeń do aktywności. Punkty stracą ważność tylko w przypadku, gdy uczestnik nie odpowiedział na minimum 6 kolejnych zaproszeń, z których minimum 1 zaproszenie zostało wysłane w pierwszej połowie i minimum 1 zaproszenie zostało wysłane w drugiej połowie okresu liczącego 366 dni. Zebrane punkty tracą ważność po upływie 366 dni od pierwszego zaproszenia, na które uczestnik nie odpowiedział, jeśli nie podjął działań w związku z minimum 6 kolejnymi zaproszeniami wysłanymi w ciągu ostatnich 366 dni.

Licznik zostanie wyzerowany w momencie, gdy uczestnik odpowie na zaproszenie. Od momentu, gdy uczestnik nie odpowie na zaproszenie, licznik zacznie biec od nowa.
Po zakończeniu projektu uczestnicy mogą wymieniać punkty maks. przez 6 miesięcy od zamknięcia platformy. Po upływie 6 miesięcy od zamknięcia platformy na stronie nagród pojawi się informacja, że niezrealizowane punkty zostały usunięte z konta uczestników. W przypadku ponownego uruchomienia platformy po 6 miesiącach nieaktywności, punkty nie będą już dostępne.

3. Status nagród

Kupony (vouchery) podlegają określonym zasadom i warunkom, nie można ich zwracać, wymieniać na gotówkę (z wyłączeniem przypadków zgodnych z wymogami prawa) lub wykorzystywać do płatności lub zasilenia dowolnego rachunku karty kredytowej. Kupony nie są ważne w przypadku wcześniejszych zakupów. Nagrody nie zostaną wymienione w przypadku ich utraty lub kradzieży. W żadnym wypadku wartość realizowanej nagrody nie przekroczy zadeklarowanej wartości. W przypadku, gdy uczestnik kupi więcej niż podana wartość towaru, uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za pokrycie tych dodatkowych kosztów. Substytut nagrody nie jest możliwy, chyba że z upoważnienia InSites i według jego wyłącznego uznania. Nagroda nie podlega przeniesieniu lub cesji. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszystkie podatki i opłaty związane z otrzymaniem i/lub wykorzystaniem kuponu.

4. Warunki ogólne

Decyzje InSites dotyczące wszystkich aspektów nagrody są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników bez prawa do odwołania, włączając wszelkie decyzje dotyczące kwalifikowalności/dyskwalifikacji zgłoszeń i/lub uczestników. Każda próba zdobycia nagrody z wykorzystaniem wielu/różnych adresów e-mail, tożsamości, rejestracji i loginów lub jakiejkolwiek innej metody spowoduje unieważnienie uczestnictwa danego uczestnika; ponadto uczestnik ten może zostać zdyskwalifikowany. Używanie jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu lub usługi do uczestnictwa jest zabronione i spowoduje dyskwalifikację. W przypadku sporu co do rejestracji, uczestnikiem uznany zostanie uprawniony posiadacz konta założonego na podstawie adresu e-mail użytego do rejestracji. „Uprawniony posiadacz konta” to osoba fizyczna, która posiada adres e-mail przypisany przez dostawcę usługi dostępu do Internetu, dostawcę usług internetowych lub inną organizację odpowiedzialną za przydzielanie adresów e-mail dla domeny powiązanej z przekazanym adresem.
Kupony nie mają wartości gotówkowej i nie można przenosić ich własności. InSites nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, opóźnione, niekompletne, niekompatybilne lub błędnie skierowane odpowiedzi. Nagrody podlegają wszystkim obowiązującym przepisom federalnym, wojewódzkim i miejskim. InSites nie ponosi odpowiedzialności za: (i) jakikolwiek błąd strony internetowej podczas działania; (ii) wszelkie usterki techniczne lub inne problemy związane z siecią telefoniczną lub liniami telefonicznymi, komputerowymi systemami online, serwerami, dostawcami usługi dostępu, sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem; (iii) brak jakichkolwiek informacji dotyczących udziału lub innych informacji, które mogą zostać odebrane, przechwycone lub zarejestrowane z jakiejkolwiek przyczyny, w tym między innymi w wyniku problemów technicznych lub zatoru w Internecie lub na dowolnej stronie internetowej; (iv) wszelkie usterki lub uszkodzenia komputera lub innego urządzenia uczestnika lub innej osoby związane z lub wynikające z uczestnictwa w zadaniu; i/lub (v) dowolną kombinację powyższych okoliczności. Każde zautomatyzowane potwierdzenie odbioru (takie jak wiadomość „dziękuję” lub potwierdzenie dostarczenia przesyłki) nie stanowi dowodu na faktyczny odbiór przez InSites ukończonego zadania dla celów niniejszego Oficjalnego regulaminu.
InSites zastrzega sobie prawo do wycofania, zmiany lub zawieszenia nagrody (lub zmiany niniejszego Oficjalnego regulaminu) w dowolny sposób, w przypadku błędu, problemu technicznego, wirusa komputerowego, błędów, ingerencji, nieautoryzowanej interwencji, oszustwa, awarii technicznej lub z jakakolwiek innej przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą InSites, która przeszkadza w prawidłowym przeprowadzeniu losowania, o którym mowa w niniejszym Oficjalnym regulaminie. Jakakolwiek próba celowego uszkodzenia jakiejkolwiek strony internetowej lub podważenia prawomocnego działania nagrody w jakikolwiek sposób jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego, i jeśli taka próba zostanie podjęta, InSites zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. InSites (jeśli dotyczy) zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia nagrody lub do zmiany niniejszego Oficjalnego regulaminu w dowolny sposób bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania, w przypadku jakiegokolwiek wypadku, błędu w druku, błędu administracyjnego lub błędu innego rodzaju, bądź z jakiegokolwiek innego powodu. Nie ograniczając ogólności powyższych treści, InSites zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia alternatywnego testu umiejętności, jeśli uzna to za stosowne, w zależności od okoliczności i/lub by zachować zgodność z obowiązującym prawem. InSites zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, do dostosowania dat i/lub ram czasowych określonych w niniejszym Oficjalnym regulaminie, w zakresie niezbędnym do sprawdzenia zgodności dowolnego uczestnika lub zgłoszenia z Oficjalnym regulaminem, lub w wyniku jakichkolwiek problemów technicznych lub innych problemów, lub w świetle wszelkich innych okoliczności wpływających na właściwe administrowanie nagrodą, jak przewidziano w niniejszym Oficjalnym regulaminie lub z jakiegokolwiek innego powodu.
Poprzez zarejestrowanie się na platformie każdy uczestnik wyraża wyraźną zgodę na przechowywanie, udostępnianie i wykorzystanie przez InSites, jego agentów i/lub przedstawicieli, zgodnie z Polityką prywatności, danych osobowych podanych podczas rejestracji, informacji dotyczących rejestracji i odpowiedzi w zadaniach.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między warunkami niniejszego Oficjalnego regulaminu a informacjami lub innymi oświadczeniami zawartymi w materiałach związanych z Loterią, w tym między innymi: formularzem zgłoszeniowym, stroną internetową, niniejszym Oficjalnym regulaminem lub reklamą, warunki niniejszego Oficjalnego regulaminu będą nadrzędne, regulujące i kontrolujące w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejszy Oficjalny regulamin i nagrody podlegają prawu ogólnemu obowiązującemu w Belgii oraz, w przypadku każdego uczestnika, przepisom prawa obowiązującym w państwie działania square, w którym dany uczestnik posiada status prawny rezydenta. Sądy każdej jurysdykcji Belgii są sądami właściwymi w odniesieniu do wszystkich kwestii i pytań dotyczących opracowania, ważności, interpretacji i wykonalności Oficjalnego regulaminu dotyczącego nagród lub praw i obowiązków uczestnika i InSites w związku z nagrodami.
Wszystkie kwestie i pytania dotyczące opracowania, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego oficjalnego regulaminu lub praw i obowiązków uczestników lub InSites w związku z nagrodami będą regulowane i interpretowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa belgijskiego, bez wprowadzania w życie wyborów jakichkolwiek przepisów kolizyjnych lub przepisów, które spowodowałyby zastosowanie przepisów innego państwa.
Nagrody i wszelkie spory wynikające z nich lub z nimi związane będą podlegały odpowiednim przepisom prawa belgijskiego, a właściwe sądy Belgii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów lub roszczeń zaistniałych w związku z nagrodami lub niniejszym Oficjalnym regulaminem.