Belønningssystem – offisielle regler

SQUARE-BELØNNINGER – OFFISIELLE REGLER

Belønningssystemet til Square består av belønninger. Disse offisielle reglene gjelder for belønningssystemet.

1. Kvalifisering

Square-belønninger (samlet og enkeltvis omtalt som «belønninger») tilbys kun deltakere som er 18 år eller eldre på registreringstidspunktet. Ansatte (og deres nærmeste familie- eller husholdningsmedlemmer) i InSites Compages (heretter: «InSites») og kunden og hvert av deres respektive morsselskap, tilknyttede selskap, datterselskap, divisjoner og relaterte selskap og leverandører, så vel som deres leverandører av reklame-, kampanje- og vurderingstjenester (samlet kalt «belønningspartnerne»), kan ikke delta eller vinne.

•    «Nærmeste familiemedlemmer» betyr foreldre, steforeldre, barn, stebarn, søsken, stesøsken eller ektefeller, uansett hvor de bor.
•    «Husholdningsmedlemmer» betyr personer som deler bolig minst tre måneder i året, uavhengig av om de er i familie eller ikke.

Belønninger er underlagt alle gjeldende føderale, statlige, provinsielle og lokale lover og forordninger Deltakelse innebærer at deltakeren gir sitt fulle og ubetingede samtykke til disse offisielle reglene og InSites sine beslutninger som skal være endelige og bindende i alle saker forbundet med belønninger. Tildeling av belønning er betinget av at alle krav som fremsettes i dette dokumentet, oppfylles. Ugyldig hvis forbudt ved lov.

2. Belønninger

Anvendelighet

Belønninger oppnås basert på de poengene en deltaker tjener opp. Poeng tjenes opp ved at en aktivitet eller aktivitetsstrøm fullføres innen en viss tidsramme. Opptjente poeng blir automatisk lagt til deltakerens saldo på belønningssiden når aktiviteten lukkes. I visse tilfeller sendes ikke aktivitetene til alle deltakerne, og kun deltakere med egnet profil inviteres. Deltakere kan bli med på aktiviteter inntil det ønskede antall deltakere er nådd eller inntil aktiviteten lukkes.

Plan

Det antall poeng en deltaker kan tjene opp, skal kommuniseres til deltakeren på aktivitetskortet og i e-postinvitasjonen som deltakeren mottar på den e-postadressen som ble angitt ved registrering. Veiledning om hva InSites forventer av deltakere, finner du i Square-delen «Om dette prosjektet». Hvis deltakere passer profilen, vil de få tilgang til bestemte aktiviteter/aktivitetsstrømmer. Starten på aktiviteten eller aktivitetsstrømmen og planen blir alltid formidlet i en invitasjon deltakerne mottar på e-postadressen som ble oppgitt ved registrering. Hver invitasjon angir det aktuelle tidsintervallet for å delta på en aktivitetsstrøm. Kun deltakelse innenfor det angitte tidsintervallet kvalifiserer for å tjene opp poeng.

Belønningssystem

Poeng tilbys deltakere avhengig av antall fullførte aktiviteter og kvaliteten på svarene. Det forventes at deltakerne svarer detaljert og grundig i diskusjoner, utfordringer eller undersøkelser som vises på plattformen (unntatt i salongen). Moderatoren kan avvise ufullstendige eller overfladiske svar.
Poeng er alltid hele tall fra 1 og oppover. Verdien av et poeng varierer mellom land, så verdien av et poeng kan ha desimaler i lokal valuta. Målet er å tjene opp poeng som så kan innløses i en belønning via belønningspartneren vår. Før et antall poeng kan løses inn og konverteres i en belønningsverdi, må deltakeren oppnå en viss poenggrense. Det er kun tillatt å løse inn en poengsum som representerer et helt tall (uten desimaler). Når innbyttet av poeng resulterer i en belønningsverdi som har desimaler, skal verdien i lokal valuta rundes ned.

Siden vi jobber med et poengsystem som ikke tillater poeng med desimaler (f.eks.: 0,5 poeng), må de gjenværende verdiene i saldoen din (når du har innløst poengene dine) konverteres tilbake til like runde tall. Eksempel:
•      Hvis den gjenværende summen er mindre enn 0,5 poeng, rundes summen ned til 0 poeng.
•      Enhver verdi som er lik eller høyere enn 0,5, rundes opp til verdien av 1 poeng.
De resterende poengene vil likevel forbli i deltakerens saldo slik at de kan innløses senere, når poenggrensen nås neste gang når nye poeng er samlet. Poeng og minimumsgrensen kan spores på belønningssiden.

Dersom InSites ved en feiltakelse har utbetalt en større belønning en beløpet som skyldes deltakeren, skal InSites skriftlig informere deltakeren om det overskytende beløpet. Deltakeren er forpliktet til å betale tilbake det overskytende beløpet til InSites innen fem dager etter mottak av brevet, ettersom beløpet utgjør en urettmessig berikelse av deltakeren.

Poengenes utløp

Så lenge deltakeren er aktiv på Square og deltar i aktivitetene som deltakeren inviteres til, skal de opptjente poengene være gyldige.

Med mindre annet tidligere er uttrykkelig uttalt, skal poeng utløpe hvis deltakeren ikke er aktiv på seks påfølgende aktivitetsinvitasjoner innen minst 366 dager. Poengene skal kun utløpe dersom deltakeren ikke har svart på seks påfølgende invitasjoner hvorav minst én invitasjon ble sendt i første halvdel og minst én invitasjon ble sendt i andre halvdel av de 366 dagene. De opptjente poengene utløper etter 366 dager fra første invitasjon som deltakeren ikke svarer på, hvis deltakeren ikke har svart på minimum seks påfølgende invitasjoner sendt i de foregående 366 dagene.

Tellingen tilbakestilles så snart deltakeren svarer på en invitasjon. Fra det tidspunktet en deltaker ikke svarer på en invitasjon, starter tellingen på nytt.
Etter at et prosjekt er ferdig, kan deltakere innløse poeng i inntil seks måneder etter at plattformen lukkes. Seks måneder etter lukking vil belønningssiden vise at de poengene som ikke ble innløst, har blitt fjernet fra deltakernes konto. Dersom plattformen gjenåpnes etter seks måneder uten aktivitet, skal poengene ikke lenger være tilgjengelige.

3. Belønningsstatus

Verdikuponger er underlagt egne vilkår og kan ikke returneres, innløses i kontanter (bortsett fra i den grad det er påkrevd i henhold til lovgivning) eller brukes som betaling for eller kreditt på en kredittkortkonto. De er ikke gyldige for kjøp gjort på et tidligere tidspunkt. Belønninger erstattes ikke dersom de mistes eller blir stjålet. Ikke under noen omstendighet skal verdien av den innløste belønningen overstige den angitte verdien. For det tilfelle at deltakeren kjøper for mer enn den angitte vareverdien, skal deltakeren ene og alene stå ansvarlig for å betale tilleggskostnadene. Det finnes ingen erstatning for belønningen med mindre InSites etter eget skjønn autoriserer noe annet. Belønningen kan ikke overføres eller tildeles noen andre. Deltakeren står ansvarlig for skatt og gebyrer knyttet til mottak og/eller bruk av verdikupong.

4. Generelle vilkår

InSites’ beslutning i forbindelse med ethvert aspekt knyttet til en belønning skal være endelig og bindende for alle deltakere uten klagerett, herunder, uten begrensing, alle beslutninger vedrørende kvalifisering/diskvalifisering av besvarelser og/eller deltakere. Enhver deltakers forsøk på å oppnå belønninger ved bruk av flere/ulike e-postadresser, identiteter, registreringer og pålogginger, eller en annen metode, vil ugyldiggjøre den deltakelsen og vedkommende kan diskvalifiseres. Bruk av et automatisert system eller en automatisert tjeneste for å delta er forbudt og resulterer i diskvalifisering. I tilfelle det er uenighet vedrørende en registrering, skal den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen brukt ved registreringen, anses som deltakeren. Den «autoriserte kontoinnehaveren» er den fysiske personen som er tildelt en e-postadresse av en internettleverandør, leverandør av elektroniske tjenester eller annet selskap med ansvar for å tildele e-postadresser for domenet knyttet til den registrerte adressen.
Verdikuponger har ingen kontantverdi og kan ikke overføres. InSites står ikke ansvarlig for tapte, forsinkede, ufullstendige, uforenlige eller feilrettede svar. Belønninger er underlagt alle gjeldende føderale, provinsielle og kommunale lover InSites skal ikke stå ansvarlig for: (i) feil ved nettstedet i løpet av en aktivitet, (ii) teknisk svikt eller andre problem tilknyttet telefonnettverket eller -linjene, datanettverk, servere, tilgangsleverandører, datamaskinutstyr eller programvare, (iii) svar eller annen informasjon som av en eller annen grunn ikke mottas, registreres eller fanges opp, herunder, men ikke begrenset til, tekniske problem eller overbelastning av internett eller nettsted, (iv) skade eller ødeleggelse på en deltakers eller en annen persons datamaskin eller annen enhet i forbindelse med eller som resultat av deltakelse i en aktivitet og/eller (v) enhver kombinasjon av ovenstående. En automatisert databekreftelse (slik som en takke-melding eller en melding som bekrefter at et svar er innlevert) skal, i forbindelse med disse offisielle reglene, ikke utgjøre bevis på at InSites faktisk har mottatt en fullført aktivitet.
InSites forbeholder seg retten til å trekke tilbake, endre eller suspendere en belønning (eller til å endre disse offisielle reglene) på en hvilken som helst måte, i tilfelle av en feil, et teknisk problem, et datavirus, programfeil, manipulering, et uautorisert avbrudd, svindel, en teknisk feil eller en annen grunn som er utenfor InSites’ rimelige kontroll og som kommer i veien for en rettmessig tildeling av en belønning som oppført i disse offisielle reglene. Ethvert forsøk på å bevisst skade et nettsted eller på noen måte å undergrave en rettmessig tildeling av en belønning utgjør et strafferettslig og sivilrettslig brudd, og dersom noe slikt forsøkes, forbeholder InSites seg retten til å ta ethvert rettslig skritt, herunder søke om erstatning, i den grad loven tillater det. InSites forbeholder seg retten til (hvis aktuelt) å trekke tilbake, endre eller suspendere en belønning, eller til å endre disse offisielle reglene på en hvilken som helst måte, uten forhåndsvarsel eller forpliktelse, i tilfelle av en ulykke, en utskriftsfeil, administrasjonsfeil eller annen type feil, eller av en hvilken som helst annen grunn. Uten begrensing av det ovennevnte, forbeholder InSites seg retten til å sette opp en alternativ kunnskapstest etter eget skjønn basert på omstendighetene og/eller for å overholde gjeldende lovgivning. InSites forbeholder seg retten helt etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel, til å justere datoer og/eller tidsrammer angitt i disse offisielle reglene, i den grad det er nødvendig for å verifisere at en deltaker eller en besvarelse er i overensstemmelse med disse offisielle reglene, eller som resultat av et teknisk eller annet problem, eller i lys av andre omstendigheter som påvirker en rettmessig utdeling av en belønning som oppført i disse offisielle reglene, eller av en annen grunn.
Ved å gå inn på plattformen samtykker hver enkelt deltaker til at InSites og dets agenter og/eller representanter lagrer, deler og bruker personopplysninger som ble gitt i registreringen, påmeldingsinformasjonen og aktivitetssvar i henhold til retningslinjene for personvern.
I tilfelle avvik eller inkonsistens mellom vilkårene i disse offisielle reglene og opplysninger eller andre formuleringer i materiale tilknyttet belønninger, herunder, men ikke begrenset til: registreringsskjemaet, nettstedet, disse offisielle reglene eller reklame, skal vilkårene i disse offisielle reglene være gjeldende i den grad loven tillater det.

5. Lovvalg og tvisteløsning

Disse offisielle reglene og belønningene er underlagt lovgivningen i Belgia, og for hver enkelt deltaker, den spesifikke lovgivningen i den jurisdiksjonen i Square som den deltakeren er bosatt i. Domstolene i hver jurisdiksjon i Belgia skal ha jurisdiksjon i forhold til alle saker og spørsmål vedrørende utarbeidelsen, gyldigheten, tolkningen og håndhevelsen av belønningenes offisielle regler, eller deltakernes og InSites’ rettigheter og forpliktelser i forbindelse med belønningene.
Alle saker og spørsmål vedrørende utarbeidelsen, gyldigheten, tolkningen og håndhevelsen av disse offisielle reglene eller deltakernes og InSites’ rettigheter og forpliktelser i forbindelse med belønningene, skal være underlagt og tolkes i samsvar med den nasjonale lovgivningen i Belgia uavhengig av lovvalgsregler, regler om lovkonflikter eller bestemmelser som skulle tilsi at andre lands lover skal gjelde.
Belønningene og eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse, skal være underlagt lovgivningen i Belgia, og de relevante domstolene i Belgia skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvister eller krav som oppstår i tilknytning til belønningene eller disse offisielle reglene.