Sistem Ganjaran – Peraturan Rasmi

GANJARAN SQUARE – PERATURAN RASMI

Sistem ganjaran Square mengandungi Ganjaran. Peraturan Rasmi ini mengawal selia Sistem Ganjaran.

1. Kelayakan

Ganjaran Square (secara kolektif dan individu ‘Ganjaran’) dibuka hanya kepada peserta yang berumur 18 tahun dan ke atas semasa kemasukan. Pekerja (dan ahli keluarga terdekat atau ahli isi rumah mereka) InSites Compages (selepas ini: “InSites”) dan Klien serta setiap perbadanan induk mereka masing-masing, ahli gabungan, subsidiari, divisyen dan syarikat dan pembekal yang berkaitan serta agensi pengiklanan, promosi dan penilaiannya (secara kolektif ‘Pihak Ganjaran’) adalah tidak layak untuk masuk atau menang.

•    ‘Ahli keluarga terdekat’ bermaksud ibu bapa, ibu bapa angkat, anak-anak, anak angkat, adik-beradik, adik-beradik tiri atau pasangan, tanpa mengira tempat tinggal mereka.
•    ‘Ahli isi rumah’ bermaksud individu yang berkongsi kediaman sama sekurang-kurangnya tiga bulan setahun, sama ada bersaudara atau tidak.

Ganjaran adalah tertakluk pada semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri, wilayah dan tempatan yang berkenaan. Penyertaan dianggap perjanjian penuh dan tanpa syarat peserta terhadap Peraturan Rasmi ini dan keputusan InSites, yang muktamad dan terikat dalam semua perkara yang berkaitan dengan Ganjaran. Menerima ganjaran bergantung pada syarat memenuhi semua keperluan yang ditetapkan di sini. Terbatal jika dilarang.

2. Ganjaran

Kebolehgunaan

Ganjaran akan diperoleh berdasarkan mata yang diperoleh oleh peserta. Mata boleh diperoleh dengan melengkapkan aktiviti atau strim aktiviti dalam tempoh masa tertentu. Mata yang diperoleh akan ditambah secara automatik kepada baki peserta di bawah Halaman Ganjaran Saya sebaik sahaja aktiviti ditutup. Dalam sesetengah kes, aktiviti tidak akan dihantar kepada semua peserta; hanya peserta yang mempunyai profil diingini akan dijemput. Peserta akan dapat menghadiri aktiviti sehingga bilangan peserta yang diingini dicapai atau aktiviti telah ditutup.

Jadual

Bilangan Mata yang boleh diperoleh oleh peserta, akan disampaikan kepada peserta pada kad aktiviti dan dalam e-mel jemputan aktiviti yang diterima oleh peserta melalui alamat e-mel yang diberikan semasa pendaftaran. Semua garis panduan tentang perkara yang dijangkakan oleh InSites daripada peserta boleh ditemui dalam bahagian “Perihal Projek Ini” bagi Square. Sekiranya peserta padan dengan profil, mereka akan mendapat akses ke (strim) aktiviti khusus. Permulaan aktiviti atau strim aktiviti dan jadual akan sentiasa disampaikan dalam jemputan yang akan diterima oleh peserta melalui alamat e-mel yang diberikan oleh mereka semasa pendaftaran. Setiap jemputan akan menyatakan selang masa yang berkenaan untuk mengambil bahagian dalam strim aktiviti. Hanya penyertaan dalam selang masa yang ditentukan diambil kira untuk layak memperoleh Mata.

Sistem ganjaran

Mata akan ditawarkan kepada peserta bergantung pada bilangan aktiviti yang dilengkapkan dan kualiti jawapan mereka. Peserta dijangka menjawab perbincangan, cabaran atau tinjauan yang muncul pada platform (kecuali untuk Lounge), dalam keadaan terperinci dan mendalam. Moderator boleh menolak jawapan yang tidak lengkap atau superfisial.
Mata sentiasa nombor bulat daripada 1 ke atas. Nilai mata adalah berbeza untuk setiap negara, jadi nilai Mata dalam mata wang tempatan mungkin mempunyai perpuluhan. Sasarannya adalah untuk mendapatkan Mata yang kemudiannya boleh ditebus dengan ganjaran melalui rakan kongsi ganjaran kami. Sebelum bilangan Mata boleh ditebus dan ditukar kepada nilai ganjaran, ambang tertentu yang dinyatakan dalam Mata mesti dicapai oleh peserta. Jumlah Mata dalam bentuk nombor bulat sahaja yang dibenarkan untuk ditebus (tanpa perpuluhan). Apabila pertukaran hasil Mata dalam nilai ganjaran yang mempunyai perpuluhan, jumlah dalam mata wang tempatan akan dibundarkan.

Oleh kerana kami bekerja dengan sistem poin yang tidak membenarkan mempunyai poin dengan perpuluhan (sebagai cth: 0,5 poin), nilai selebihnya yang disimpan dalam baki anda (setelah anda menebus poin anda) perlu ditukar kembali menjadi nombor poin bulat yang sama. Sebagai cth:
•      Sekiranya baki jumlahnya kurang dari 0,50 poin, jumlahnya akan dibundarkan ke 0 poin.
•      Sebarang nilai sama dengan atau lebih tinggi dari 0,50 akan dibundarkan hingga ke nilai 1 poin.
Walau bagaimanapun, baki Mata akan kekal berada dalam baki peserta agar dapat ditebus kemudian apabila ambang dicapai lagi selepas mata baru dikumpulkan. Mata dan ambang minimum boleh dijejaki melalui halaman Ganjaran Saya

Sekiranya InSites telah tersilap membayar insentif yang lebih tinggi daripada jumlah yang perlu dibayar kepada peserta, InSites akan memaklumkan kepada peserta melalui notis bertulis berkenaan jumlah yang terlebih bayar tersebut. Peserta wajib memulangkan lebihan bayaran tersebut kepada InSites dalam masa 5 hari selepas menerima surat ini, kerana lebihan bayaran membentuk pengayaan yang tidak wajar bagi pihak peserta.

Mata tamat tempoh

Selagi peserta aktif di Square dan mengambil bahagian dalam aktiviti yang ada menjemput peserta, Mata yang diperoleh akan kekal sah.

Kecuali sebelum ini dinyatakan sebaliknya secara jelas, mata akan tamat tempoh jika peserta tidak aktif selama sekurang-kurangnya 366 hari hingga 6 jemputan aktiviti berturut-turut. Hanya sekiranya peserta tidak menjawab 6 jemputan berturut-turut iaitu minimum 1 jemputan telah dihantar dalam separuh pertama dan minimum 1 jemputan telah dihantar dalam separuh kedua bagi 366 hari tersebut, matanya akan tamat tempoh. Mata yang diperoleh akan tamat tempoh setelah 366 hari berlalu dari jemputan pertama peserta yang tidak memberi respon sekiranya peserta tidak mengambil tindakan minimum 6 undangan berturut-turut yang dihantar dalam 366 hari yang lepas.

Pembilang harus ditetapkan semula sebaik sahaja peserta telah menjawab jemputan. Dari saat peserta tidak menjawab jemputan, pembilang akan mula berjalan sekali lagi.
Selepas sebuah projek tamat, peserta boleh menebus Mata sehingga 6 bulan selepas penutupan platform. Selepas 6 bulan penutupan, halaman ganjaran akan menunjukkan mata yang tidak ditebus yang telah dialih keluar daripada akaun peserta. Sekiranya platform dibuka semula selepas 6 bulan tidak aktif, Mata tersebut tidak akan lagi boleh didapati.

3. Status ganjaran

Baucar tertakluk pada terma dan syaratnya dan tidak boleh dikembalikan, ditebus dengan wang tunai (kecuali setakat yang dikehendaki oleh undang-undang) atau digunakan sebagai pembayaran atau kredit ke mana-mana akaun kad kredit. Ia tidak sah untuk pembelian awal. Ganjaran tidak akan diganti jika hilang atau dicuri. Dalam apa jua keadaan, nilai ganjaran yang ditebus tidak akan melebihi nilai yang dinyatakan. Sekiranya peserta membeli lebih daripada nilai barang dagangan yang dinyatakan, peserta akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pembayaran kos tambahan tersebut. Tiada penggantian ganjaran kecuali dibenarkan oleh InSites atas budi bicaranya sendiri. Ganjaran tidak boleh dipindah milik atau diserahkan hak. Peserta bertanggungjawab atas semua cukai dan yuran yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau penggunaan baucar.

4. Syarat-syarat umum

Keputusan InSites berhubung semua aspek Ganjaran adalah muktamad dan mengikat semua peserta tanpa hak merayu, termasuk, tanpa had, sebarang keputusan berkenaan kelayakan/pelucutan kelayakan kemasukan dan/atau peserta. Sebarang percubaan oleh mana-mana peserta untuk memperoleh ganjaran menggunakan berbilang/pelbagai alamat e-mel, identiti, pendaftaran dan log masuk, atau sebarang kaedah lain, akan membatalkan penyertaan peserta tersebut; peserta tersebut juga mungkin hilang kelayakan. Penggunaan sebarang sistem atau perkhidmatan secara automatik untuk mengambil bahagian adalah dilarang dan akan mengakibatkan hilang kelayakan. Sekiranya berlaku percanggahan pada mana-mana pendaftaran, pemegang akaun yang dibenarkan bagi alamat e-mel yang digunakan untuk mendaftar akan dianggap sebagai peserta. ‘Pemegang akaun yang dibenarkan’ ialah individu semula jadi yang ditentukan alamat e-mel oleh pembekal akses Internet, pembekal perkhidmatan dalam talian atau organisasi lain yang bertanggungjawab bagi menentukan alamat e-mel untuk domain yang dikaitkan dengan alamat yang diserahkan.
Baucar tiada nilai wang tunai dan tidak boleh dipindah milik. InSites tidak dipertanggungjawabkan atas balasan yang hilang, lewat, tidak lengkap, tidak serasi atau salah arah. Ganjaran adalah tertakluk pada semua undang-undang dan peraturan persekutuan, wilayah dan perbandaran yang berkenaan. InSites tidak akan dipertanggungjawabkan atas: (i) sebarang kegagalan laman web semasa aktiviti; (ii) sebarang kegagalan fungsi teknikal atau masalah lain yang berkaitan dengan rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan, pembekal akses, peralatan komputer atau perisian; (iii) kegagalan sebarang kemasukan atau maklumat lain yang akan diterima, diambil atau direkodkan atas sebarang sebab, termasuk, tetapi tidak terhad pada, masalah teknikal atau kesesakan trafik di Internet atau pada mana-mana laman web; (iv) sebarang kecederaan atau kerosakan pada komputer atau peranti lain peserta atau mana-mana individu lain berkaitan atau akibat daripada mengambil bahagian dalam aktiviti; dan/atau (v) sebarang gabungan perkara di atas. Sebarang penerimaan komputer secara automatik (seperti mesej ‘terima kasih’ atau mesej mengesahkan penghantaran kemasukan) tidak dianggap bukti penerimaan sebenar oleh InSites terhadap pelengkapan aktiviti bagi tujuan Peraturan Rasmi ini.
InSites berhak menarik balik, meminda atau menggantung ganjaran (atau meminda Peraturan Rasmi ini) dengan sebarang cara, sekiranya terdapat ralat, masalah teknikal, virus komputer, pepijat, pindaan, campur tangan yang tidak dibenarkan, penipuan, kegagalan teknikal atau sebarang sebab lain mengatasi kawalan munasabah InSites yang mengganggu pemberian ganjaran yang sewajarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Rasmi ini. Sebarang percubaan untuk sengaja merosakkan sebarang laman web atau menjejaskan operasi ganjaran yang sah dengan sebarang cara merupakan pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil serta sekiranya percubaan sedemikian dilakukan, InSites berhak untuk mendapatkan remedi dan ganti rugi sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. InSites (jika berkenaan), berhak untuk membatal, meminda atau menggantung ganjaran, atau meminda Peraturan Rasmi ini dengan sebarang cara tanpa notis awal atau kewajipan, sekiranya berlaku sebarang kemalangan, ralat cetakan, pentadbiran atau sebarang jenis ralat lain, atau atas sebarang sebab lain sekalipun. Tanpa mengehadkan sifat umum perkara yang disebut di atas, InSites berhak untuk mentadbir ujian ganti kemahiran kerana ia dianggap sesuai berdasarkan keadaan dan/atau untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan. InSites berhak atas budi bicaranya sendiri secara mutlak dan tanpa notis awal, mengubah sebarang tarikh dan/atau tempoh masa yang ditetapkan dalam Peraturan Rasmi ini, setakat yang perlu, bagi tujuan mengesahkan pematuhan oleh mana-mana peserta atau kemasukan dengan Peraturan Rasmi ini, atau akibat mana-mana masalah teknikal atau masalah lain, atau mempertimbangkan sebarang keadaan lain yang mempengaruhi pentadbiran ganjaran dengan betul seperti yang dikehendaki dalam Peraturan Rasmi ini atau atas sebarang sebab lain.
Dengan memasuki platform, setiap peserta secara jelas bersetuju untuk InSites, ejen dan/atau wakilnya menyimpan, berkongsi dan menggunakan maklumat peribadi yang diserahkan dengan kemasukan mereka, maklumat pendaftaran dan jawapan aktiviti menurut Dasar Privasi.
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakkonsistenan antara terma dan syarat bagi Peraturan Rasmi dan pendedahan ini atau pernyataan lain yang terkandung dalam mana-mana bahan berkaitan ganjaran, termasuk tetapi tidak terhad pada: borang kemasukan, laman web, Peraturan Rasmi ini atau pengiklanan, terma dan syarat bagi Peraturan Rasmi ini akan mengatasi, mentadbir dan mengawal sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

5. Mengawal undang-undang dan pertikaian

Peraturan Rasmi ini dan Ganjaran dikawal selia oleh undang-undang umum Belgium dan, untuk setiap peserta, oleh undang-undang khusus bidang kuasa dalam Square di tempat tinggal peserta. Mahkamah setiap bidang kuasa Belgium seharusnya mempunyai bidang kuasa berhubung semua isu dan soalan berkenaan pembinaan, kesahan, tafsiran dan kebolehkuatkuasaan Peraturan Rasmi Ganjaran, atau hak dan tanggungjawab peserta dan InSites berhubung Ganjaran.
Semua isu dan soalan berkenaan pembinaan, kesahan, tafsiran dan kebolehkuatkuasaan peraturan rasmi ini atau hak dan tanggungjawab peserta atau InSites berhubung ganjaran hendaklah dikawal selia dan ditafsirkan menurut undang-undang dalaman Belgium tanpa memberikan kesan kepada mana-mana pilihan undang-undang konflik bagi peraturan undang-undang atau peruntukan yang akan menyebabkan penggunaan mana-mana undang-undang negeri yang lain.
Ganjaran dan sebarang pertikaian yang timbul di bawahnya atau berkaitan dengannya akan dikawal selia oleh undang-undang Belgium yang berkaitan dan mahkamah Belgium yang berkaitan hendaklah mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mendengar sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul berkaitan dengan Ganjaran atau Peraturan Rasmi ini.