Jutalomrendszer – Hivatalos szabályzat

A SQUARE JUTALMAI – HIVATALOS SZABÁLYZAT

A Square jutalomrendszere jutalmakból áll. A jutalomrendszert a Hivatalos szabályzat szabályozza.

1. Jogosultság

A Square jutalmait (együttesen és külön-külön: „jutalmak”) csak a nevezés idején a 18. életévüket betöltöttek szerezhetik meg. Az InSites Compages (továbbiakban: „InSites”) és az ügyfél, valamint ezek anyavállalatainak, társvállalatainak, leányvállalatainak, részlegeinek és kapcsolt vállalkozásainak, valamint a beszállítóinak, és hirdető, promóciós és elbíráló ügynökségeinek (együttesen: „jutalmazó felek”) munkavállalói (és közvetlen családtagjaik vagy a háztartásuk tagjai) nem jogosultak a részvételre vagy a nyerésre.

•    Közvetlen családtagnak minősülnek a szülők, nevelőszülők, gyermekek, nevelt gyermekek, testvérek, mostohatestvérek és házastársak, függetlenül attól, hogy hol laknak.
•    A háztartás tagjainak minősülnek azok a személyek, akik egy évben legalább három hónapig azonos címen laknak, függetlenül attól, hogy rokonok-e vagy sem.

A jutalmakra minden szövetségi, állami, tartományi és helyi törvény és rendelkezés vonatkozik. Az indulók a részvétellel teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadják a Hivatalos szabályzatot és az InSites döntéseit, amelyek a jutalmakkal kapcsolatban minden tekintetben véglegesek és kötelező érvényűek. A jutalom átvételének feltétele az itt foglalt összes követelménynek való megfelelés. Érvénytelen, ha a törvény tiltja.

2. Jutalmak

Alkalmazhatóság

A jutalomszerzés attól függ, hogy a résztvevők hány pontot szereznek. Pontok szerezhetők tevékenységek vagy tevékenységek sorozatának teljesítéséért egy meghatározott időszakon belül. A tevékenység lezárása után a szerzett pontok automatikusan hozzáadódnak a résztvevő egyenlegéhez, ami a Jutalmaim oldalon látható. Néhány esetben a tevékenységek meghívóját nem küldjük el minden résztvevőnek, hanem csak azoknak, akik rendelkeznek a keresett profillal. A résztvevők számára nyitottak a tevékenységek, amíg el nem érjük a résztvevők kívánt számát vagy a tevékenység bezárul.

Ütemterv

A szerezhető pontok számáról tájékoztatást adunk a tevékenységlapon és a tevékenységre szóló meghívóban, amit a résztvevők regisztrációjakor megadott e-mail-címre küldünk. A Square „Erről a projektről” nevű oldalán olvasható minden utasítás arról, hogy az InSites mit vár el a résztvevőktől. Ha egy résztvevő rendelkezik a keresett profillal, akkor hozzáférést kap az adott tevékenységhez, vagy azok sorozatához. A tevékenység vagy tevékenységsorozat indulásának időpontjáról és az ütemtervről mindig tájékoztatjuk a résztvevőket a meghívó e-mailben, amit a regisztráció során megadott e-mail-címükre küldünk. Minden meghívó ismertetni fogja az időszakot, ami alatt részt lehet venni a tevékenységsorozatban. Csak a meghatározott időintervallumban történő részvétel jogosít fel pontszerzésre.

Jutalmazási rendszer

A résztvevőknek az elvégzett tevékenységek számától és a válaszaik minőségétől függően adunk pontokat. Elvárjuk a résztvevőktől, hogy válaszoljanak a platformon (a Társalgót ide nem értve) megjelenő témákra, kihívásokra és felmérésekre, és azt is, hogy a válaszaik részletesek és mélyrehatóak legyenek. A moderátor elutasíthatja a hiányos vagy felületes válaszokat.
A pontok mindig egész számok, 1 a legkisebb. A pontok értéke országonként eltérő, ezért a pont helyi pénznemben számított értéke tizedesjegyeket tartalmazhat. A pontok szerzése a cél, melyeket a jutalmazó partnerünkön keresztül jutalomra lehet beváltani. Mielőtt egy résztvevő egy adott számú pontot be tudna váltani jutalomra, a pontoknak el kell érniük egy minimumot. Csak egész számra (tizedesjegy nélkül) lehet beváltani a pontokat. Ha a pontok beváltásakor a jutalom értékében tizedesjegyek vannak, a helyi pénznemben kifejezett érték le lesz kerekítve.

Mivel olyan pontrendszerrel dolgozunk, amely nem engedi a tizedesjegyeket tartalmazó pontokat (pl: 0,5 pont), a fennmaradó értékeket, amelyeket az egyenlegén tart (miután beváltotta a pontjait), vissza kell konvertálni egyenlő kerek pontszámokra. Például:
•      Ha a fennmaradó összeg kevesebb mint 0,50 pont, akkor az összeg 0 pontra lesz kerekítve.
•      A 0,50 ponttal egyenlő vagy annál nagyobb értéket 1 pontra lesznek felkerekítve.
Mindazonáltal a megmaradt pontok a résztvevő egyenlegén maradnak, amit később új pontok gyűjtése után, a minimum érték újbóli elérésekor beválthat. A Jutalmaim oldalon látható a pontegyenleg és a minimum érték.

Ha az InSites tévedésből a résztvevőt megillető jutalomnál többet fizet, az InSites írásban tájékoztatni fogja a résztvevőt a túlfizetett összegről. A résztvevő köteles a levél kézhezvételétől számított 5 napon belül visszatéríteni a túlfizetett összeget, ugyanis ez a résztvevő jogalap nélküli gazdagodásának minősül.

A pontok lejárata

A szerzett pontok érvényesek maradnak, amíg a résztvevő aktív az oldalon és részt vesz a tevékenységekben, amire meghívjuk.

Hacsak erről előzetes és kifejezett tájékoztatást nem adunk, a pontok lejárnak, ha a résztvevő legalább 366 napig inaktív és 6 egymást követő tevékenységre szóló meghívóra nem reagál. A pontok csak abban az esetben járnak le, ha a résztvevő nem reagál 6 egymást követő meghívóra, amik közül legalább az egyik a 366 napos időszak első felében, és legalább egy a második felében lett kiküldve. A megszerzett pontok az első meghívástól számított 366 nap elteltével járnak le, ha a résztvevő az elmúlt 366 napban küldött legalább 6 egymást követő meghívásra nem reagált.

A számláló visszaáll, amikor a résztvevő reagál egy meghívóra. A számláló újraindul, amikor a résztvevő nem reagál egy meghívóra.
Miután véget ér egy projekt, a résztvevők a platform bezárása után 6 hónapig beválthatják a pontokat. 6 hónappal bezárás után a jutalomlap azt fogja mutatni, hogy a beváltatlan pontok el lettek távolítva a résztvevő fiókjából. Ha a platform 6 hónap inaktivitás után újranyit, a pontok már nem lesznek elérhetők.

3. A jutalmak státusza

Az utalványokra feltételek és kikötések vonatkoznak, nem lehet visszaküldeni őket, nem válthatók készpénzre (kivéve a törvény által előírt mértékben) és nem használhatók hitelkártya egyenlegén történő jóváírásra. Nem használhatók korábban kezdeményezett vásárlásra sem. Az elhagyott vagy ellopott jutalmakat nem áll módunkban pótolni. A beváltott jutalom értéke semmilyen esetben sem lépi túl a megjelölt értéket. Ha a résztvevő a meghatározott értéknél nagyobb értékben vásárol árut, akkor kizárólag ő felelős a további költségek megfizetéséért. A jutalmakat nem lehet helyettesíteni, kivéve, ha az InSites ezt a saját belátása szerint jóváhagyja. A jutalmat nem lehet átruházni vagy átengedni. A résztvevő felelős az utalvány átvételével és/vagy felhasználásával kapcsolatos minden adóért és díjért.

4. Általános feltételek

Az InSites döntései a jutalom minden aspektusát tekintve véglegesek, és kötelező érvénnyel vonatkoznak minden résztvevőre, akiknek nincs fellebbezési joguk. Idetartoznak többek között az indulók és/vagy a válaszaik jogosultságára és kizárására vonatkozó döntések is. Ha egy induló több/különböző e-mail-cím, személyazonosság, regisztráció, és felhasználónév használatával vagy más módszerekkel próbál jutalmat nyerni, azzal a részvétele érvénytelenné válik, és az indulót kizárhatjuk. Automatizált rendszerekkel vagy szolgáltatásokkal tilos részt venni, ez kizárással jár. Regisztrációval kapcsolatos vita esetén a regisztrációhoz használt e-mail-cím jogos tulajdonosát tekintjük az indulónak. A fiók jogos tulajdonosa az a természetes személy, akinek egy internetszolgáltató, online szolgáltató, vagy más, a beküldött cím tartományában az e-mail-címek kijelöléséért felelős szervezet kijelöl egy e-mail címet.
Az utalványoknak nincs készpénzben meghatározott értékük és nem lehet átruházni őket. Az InSites nem vállal felelősséget elveszett, késve érkező, hiányos, inkompatibilis vagy rossz helyre küldött válaszokért. A jutalmakra minden szövetségi, tartományi és önkormányzati törvény vonatkozik. Az InSites nem vállal felelősséget az alábbiakért: (i) a webhely hibás működése egy tevékenység közben; (ii) telefonhálózatokkal vagy -vonalakkal, számítógépes online rendszerekkel, internetszolgáltatókkal, számítógépes eszközökkel vagy szoftverekkel kapcsolatos műszaki üzemzavar vagy más problémák; (iii) egy részvételi kérelmet vagy más adatok nem kapunk meg, nem veszünk át, vagy nem rögzítünk bármilyen okból, többek között technikai problémák vagy a hálózat vagy bármelyik webhely túlterheltsége miatt; (iv) egy induló vagy bármely más személy számítógépe vagy más eszköze megsérül vagy károsodik egy tevékenységben való részvétel következtében; és/vagy (v) a fentiek bármely együttese. Az automatizált számítógépes válaszok (például „Köszönjük” vagy a válasz elküldését visszaigazoló üzenet) nem minősülnek tényleges bizonyítéknak arra, hogy az InSites a Hivatalos szabályzattal összhangban nyugtázta, hogy egy tevékenység teljesítésre került.
Az InSites fenntartja a jogot arra, bármilyen módon visszavonja, módosítsa vagy felfüggessze a jutalmat (vagy módosítsa a Hivatalos szabályzatot) hiba, műszaki probléma, számítógépes vírus vagy hiba, illetéktelen módosítás vagy jogosulatlan beavatkozás, csalás, műszaki meghibásodás vagy az InSites észszerű befolyásán kívül eső más ok miatt, ami befolyásolja a jutalmazásnak a Hivatalos szabályokban ismertetett megfelelő lefolyását. Bármilyen kísérlet egy webhelyen szándékos károk okozására vagy a jutalmazás törvényes folyamatának aláásására a büntetőjogi és polgári jogi törvények megsértésének minősül, és ilyen próbálkozások esetén az InSites fenntartja a jogot arra, hogy a törvény által megengedett legnagyobb mértékben jogorvoslathoz és kártérítéshez folyamodjon. Az InSites (adott esetben) fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül törölje, módosítsa vagy felfüggessze a jutalmat, vagy bármilyen módon módosítsa a Hivatalos szabályzatot bármely baleset, illetve nyomtatási, adminisztratív vagy más hiba esetén, vagy bármilyen más okból. Az InSites a fentiek általános érvényének korlátozása nélkül fenntartja a jogot, hogy a körülményektől és/vagy a vonatkozó törvényektől függően a saját belátása szerint alternatív készségtesztet végezzen. Az InSites fenntartja a jogot arra, hogy a saját és egyedüli belátása szerint, és előzetes értesítés nélkül a szükséges mértékben módosítsa a Hivatalos szabályzatban meghatározott dátumokat és/vagy időkereteket, hogy ellenőrizze, hogy az indulók vagy a válaszaik megfelelnek-e a Hivatalos szabályzatnak. Megteheti ezt bármely műszaki vagy egyéb probléma miatt, vagy bármely más olyan körülmény esetén is, amely hatással van a Hivatalos szabályzattal összhangban történő jutalmazás megfelelő teljesítésére, vagy bármely más okból.
Az indulók a platformra belépéssel kifejezett beleegyezésüket adják ahhoz, hogy az InSites, az ügynökei és/vagy képviselői az Adatvédelmi szabályzat szerint tárolják, megosszák és felhasználják a válaszaikban megadott személyes adataikat, a jelentkezési információikat, és a tevékenységekre adott válaszaikat.
Amennyiben a Hivatalos szabályzat feltételei és kikötései, valamint a jutalmakkal kapcsolatos anyagokban (többek között: jelentkezési űrlap, a webhely, a Hivatalos szabályok, hirdetések) olvasható közzétételek és kijelentések között eltérés vagy ellentmondás van, akkor a Hivatalos szabályzat feltételei és kikötései irányadók és ezek szabályozzák és irányítják az eljárást a törvény által megengedett legnagyobb mértékben.

5. Irányadó jog és viták

A Hivatalok szabályzatra és a jutalmakra Belgium általános törvényei vonatkoznak, az egyes résztvevők esetében pedig annak a Square-nek a jogterületén belüli konkrét törvények, ahol a résztvevő lakik. Belgium egyes jogterületeinek bíróságai joghatósággal rendelkeznek a jutalmakra vonatkozó Hivatalos szabályzat felépítésével, érvényességével, értelmezésével és végrehajthatóságával kapcsolatos problémák és kérdések, valamint az induló és az InSites jutalmakkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei tekintetében.
A Hivatalos szabályzat felépítésével, érvényességével, értelmezésével, és végrehajthatóságával kapcsolatos problémák és kérdések, vagy az indulók és az InSites jutalmakkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei tekintetében Belgium belső törvényei irányadók és ezek alapján értelmezhetők. Nem lép hatályba más választott törvény, kollíziós szabály vagy rendelkezés, amely más államok törvényeinek alkalmazását eredményezné.
A jutalmakat és a velük kapcsolatban felmerülő vitákat Belgium vonatkozó törvényei szabályozzák, és Belgium illetékes bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jutalmakkal és a Hivatalos szabályzattal kapcsolatban felmerülő viták és igények meghallgatása tekintetében.