Beloningsregeling: Officiële Regels

SQUARE BELONINGEN – OFFICIËLE REGELS

De square beloningsregeling bestaat uit Beloningen. Deze Officiële Regels bepalen de beloningsregeling.

1. Voorwaarden voor deelname

Square Beloningen (collectief en individueel de ‘Beloningen’) staan enkel open voor deelnemers die 18 jaar of ouder zijn op het moment van inschrijving. Medewerkers (en hun directe familieleden of leden van hun gezin) van InSites Compages (hierna: (‘InSites’) en de klant en elk van hun respectievelijke moederonderneming(en), gelieerde ondernemingen, dochterbedrijven, afdelingen en gerelateerde bedrijven en leveranciers, en tevens van de bedrijven die diensten op het gebied van reclame, promotie en jurering leveren (samen de ‘Beloningspartijen’) komen niet in aanmerking voor deelname of het ontvangen van prijzen.

•    ‘Directe familieleden’ zijn ouders, stiefouders, kinderen, stiefkinderen, broers of zussen, stiefbroers of stiefzussen, of echtgenoten, onafhankelijk van waar zij wonen.
•    ‘Gezinsleden’ zijn mensen die ten minste drie maanden per jaar in dezelfde woning wonen, of zij nu verwant zijn of niet.

Beloningen zijn onderhevig aan alle betreffende federale, gewestelijke, provinciale en plaatselijke wet- en regelgeving. Deelname behelst de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de deelnemer met deze Officiële Regels en de beslissingen van InSites, die definitief en bindend zijn voor alle zaken met betrekking tot de Beloningen. Het ontvangen van een Beloning hangt af van het voldoen aan alle voorschriften die hierin worden bepaald. Dit geldt niet in het geval van een verbod.

2. Beloningen

Toepasselijkheid

Een Beloning wordt verkregen op basis van de door de deelnemer verdiende punten. Punten kunnen worden verdiend door binnen een bepaald tijdsbestek een activiteit of activiteitenstroom af te ronden. De verdiende Punten worden bij het afsluiten van de activiteit automatisch toegevoegd aan het saldo van de deelnemer op de pagina Mijn Beloningen. In sommige gevallen worden de activiteiten niet naar alle deelnemers verzonden; alleen deelnemers met het gewenste profiel worden uitgenodigd. Deelnemers kunnen activiteiten bijwonen totdat het gewenste aantal deelnemers is bereikt of de activiteit afgesloten is.

Schema

Het aantal Punten dat een deelnemer kan ontvangen zal aan de deelnemers worden meegedeeld op de activiteitenkaart en in de e-mail met de uitnodiging voor de activiteit die de deelnemers ontvangen op het adres dat zij bij hun registratie hebben opgegeven. Alle richtsnoeren ten aanzien van wat InSites van de deelnemers verwacht, zijn te vinden in de rubriek ‘Over dit Project’ van de Square. In het geval een deelnemer aan het profiel voldoet, krijgt deze toegang tot de specifieke activiteiten(stroom) De start van de activiteit of activiteitenstroom en het schema worden altijd gecommuniceerd in een uitnodiging die deelnemers ontvangen op het e-mailadres dat zij bij hun registratie hebben opgegeven. In elke uitnodiging wordt de geldige termijn aangegeven waarin aan de activiteitenstroom kan worden deelgenomen. Alleen deelname binnen de aangegeven termijn wordt in aanmerking genomen om Punten te kunnen verdienen.

Beloningsregeling

Deelnemers krijgen afhankelijk van het aantal afgeronde activiteiten en van de kwaliteit van hun antwoorden, Punten aangeboden. Van deelnemers wordt verwacht dat zij diepgaand en gedetailleerd reageren op discussies, uitdagingen of enquêtes die op het platform (behalve de Lounge) verschijnen. De Moderator kan onvolledige of oppervlakkige antwoorden afwijzen.
Punten zijn altijd gehele getallen vanaf 1 en hoger. Omdat de waarde van een Punt per land verschilt, kan in de lokale munteenheid een Punt in decimalen worden uitgedrukt. De doelstelling is dat er Punten worden verkregen die vervolgens via onze beloningspartner kunnen worden ingewisseld voor een Beloning. Voordat een aantal Punten kan worden ingewisseld en in een beloningswaarde kan worden omgezet, moet de deelnemer een bepaalde grenswaarde bereiken die in Punten wordt uitgedrukt. Enkel een geheel getal aan Punten (zonder decimalen) kan worden ingewisseld. Als bij het inwisselen van Punten een beloningswaarde met decimalen wordt verkregen, wordt in de lokale munteenheid het bedrag naar beneden afgerond.

We werken met een puntensysteem dat punten met decimalen niet mogelijk maakt (bijvoorbeeld: 0,5 punten). De resterende waarden in je saldo (nadat je je punten hebt ingewisseld) moeten weer worden omgezet naar een gelijk aantal punten in hele getallen. Bijvoorbeeld:
•      Als het resterende aantal minder dan 0,50 punten bedraagt, wordt het aantal afgerond op 0 punten.
•      Elke waarde gelijk aan of hoger dan 0,50 wordt afgerond tot de waarde van 1 punt.
Wel zullen de resterende Punten deel van het saldo van de deelnemer blijven uitmaken, zodat ze later kunnen worden ingewisseld als de grenswaarde weer bereikt is wanneer er nieuwe punten zijn verzameld. Punten en de minimale grenswaarde kunnen worden gevolgd op de pagina Mijn Beloningen.

Indien InSites per ongeluk een hogere Beloning dan het aan de deelnemer verschuldigde bedrag betaalt, zal InSites de deelnemer schriftelijk op de hoogte stellen van het te veel betaalde bedrag. De deelnemer is verplicht om het te veel betaalde bedrag binnen 5 dagen na ontvangst van deze brief aan InSite terug te betalen, omdat het teveel betaalde bedrag een ongerechtvaardigde verrijking van de deelnemer vormt.

Vervallen van Punten

Zolang de deelnemer actief is in de square en deelneemt aan de activiteiten waar hij/zij voor is uitgenodigd, blijven de verkregen Punten geldig.

Tenzij eerder en uitdrukkelijk anders vermeld, vervallen de punten als de deelnemer gedurende ten minste 366 dagen inactief is op 6 opeenvolgende uitnodigingen voor activiteiten. Alleen als de deelnemer niet heeft gereageerd op 6 opeenvolgende uitnodigingen waarvan minimaal 1 uitnodiging is verstuurd in de eerste helft en minimaal 1 uitnodiging is verstuurd in de tweede helft van de 366 dagen, komen de punten te vervallen. De verdiende punten vervallen nadat 366 dagen zijn verstreken vanaf de eerste uitnodiging waarop de deelnemer niet heeft gereageerd, indien de deelnemer geen actie heeft ondernomen op minimaal 6 opeenvolgende uitnodigingen die in de afgelopen 366 dagen zijn verstuurd.

De teller word op nul gezet zodra de deelnemer op een uitnodiging heeft gereageerd. Vanaf het moment dat de deelnemer niet reageert op een uitnodiging, begint de teller opnieuw te lopen.
Nadat een project is beëindigd, kunnen deelnemers Punten inwisselen tot 6 maanden na sluiting van het platform. Na 6 maanden sluiting zal de beloningspagina laten zien dat de niet ingewisselde punten van het account van de deelnemers verwijderd zijn. In het geval dat het platform na 6 maanden inactiviteit weer wordt geopend, zullen de Punten niet meer beschikbaar zijn.

3. Status Beloningen

Er zijn voorwaarden op waardebonnen van toepassing en het kan zijn dat een waardebon niet kan worden teruggegeven, worden ingewisseld voor contant geld (behalve voor zover wettelijk is vereist) of worden gebruikt als betaling op of krediet voor een creditcardrekening. Waardebonnen zijn niet geldig voor aankopen die eerder zijn gedaan. Beloningen worden niet vergoed indien zij worden gestolen of verloren. In geen geval zal de waarde van de ingewisselde Beloning de aangegeven waarde overtreffen. In het geval dat de deelnemer meer handelswaar koopt dan de aangegeven waarde, is de deelnemer als enige verantwoordelijk voor de betaling van deze extra kosten. Beloningen kunnen niet worden vergoed, behalve voor zover hiervoor naar eigen goeddunken van InSites toestemming voor wordt gegeven. De Beloning kan niet aan iemand anders worden overgedragen of toegewezen. De deelnemer is verantwoordelijk voor alle belastingen en heffingen met betrekking tot ontvangst en/of gebruik van de waardebon.

4. Algemene voorwaarden

De beslissingen van InSites met betrekking tot alle aspecten van een Beloning zijn definitief en bindend voor alle deelnemers zonder recht op beroep, inclusief maar niet beperkt tot beslissingen over de selectie/diskwalificatie van inschrijvingen en/of deelnemers. Elke poging door welke deelnemer dan ook om een Beloning te verkrijgen door het gebruik van meerdere of verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties en aanmeldingen, of door enige andere methode, maakt deelname van die persoon ongeldig; deze persoon kan ook worden gediskwalificeerd. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of geautomatiseerde dienst om deel te nemen is verboden en leidt tot diskwalificatie. In het geval van een meningsverschil met betrekking tot een registratie, wordt ervan uitgegaan dat de geautoriseerde rekeninghouder van het e-mailadres dat voor registratie is gebruikt, de deelnemer is. De ‘geautoriseerde rekeninghouder’ is de natuurlijke persoon waaraan toegang is verleend tot een e-mailadres door een Internetprovider of andere organisatie verantwoordelijk voor de toewijzing van e-mailadressen voor het domein dat met het ingediende adres in verband wordt gebracht.
Waardebonnen hebben geen contante waarde en kunnen niet worden overgedragen. InSites stelt zich niet verantwoordelijk voor verloren, vertraagde, onvolledige, onverenigbare of naar een verkeerd adres gestuurde antwoorden. Beloningen zijn onderhevig aan alle betreffende federale, provinciale en gemeentelijke wetten. InSites is niet verantwoordelijk voor: (i) uitvallen van de website gedurende een activiteit; (ii) technische storingen of andere problemen met betrekking tot het telefoonnetwerk of kabels, online computersystemen, servers, aanbieders van internettoegang, computerapparatuur of software; (iii) een storing bij een invoer of andere te ontvangen informatie, voor welke reden dan ook vastgelegd of geregistreerd, waaronder, maar niet beperkt tot, technische problemen of verkeerscongestie op het Internet of bij enige website; (iv) enige beschadiging of schade aan de computer of ander apparaat van een deelnemer of andere personen met betrekking tot of als het gevolg van deelname aan een activiteit; en/of (v) een combinatie van het bovenstaande. Een geautomatiseerd ontvangstbericht (zoals een bedank-e-mail of een e-mail voor bevestiging van indienen of invoeren) kan voor de doeleinden van deze Officiële Regels niet worden aangemerkt als bewijs van daadwerkelijke ontvangst door InSites of voltooiing van een activiteit.
InSites behoudt zich het recht voor om op enige wijze een Beloning in te trekken, te wijzigen of op te schorten (of om deze Officiële Regels aan te passen) in het geval van een fout, een technisch probleem, een computervirus, bugs, manipulatie, een ongeautoriseerde tussenkomst, fraude, een technisch defect of een andere oorzaak waarover InSites redelijkerwijs geen controle heeft, die het goede verloop van een Beloning zoals bedoeld in deze Officiële Regels verstoort. Elke poging om een website opzettelijk schade toe te brengen of om de rechtmatige uitvoering van een Beloning op enige wijze te ondermijnen vormt een wettelijke overtreding en indien een dergelijke poging wordt ondernomen behoudt InSites zich het recht voor om in de breedste zin des woords binnen de wet herstel en schadevergoeding te eisen. InSites (indien van toepassing) behoudt zich het recht voor om een Beloning te annuleren, aan te passen of op te schorten, of om deze Officiële Regels op enige wijze aan te passen zonder voorafgaande melding of verplichtingen, in het geval van een ongeluk, drukfout, administratieve of andere fout van welke soort dan ook, of om welke andere reden dan ook. Zonder af te doen aan de algemene teneur van het bovenstaande, behoudt InSites zich het recht voor om een alternatieve vaardigheidstest af te nemen indien InSites dit gegeven de omstandigheden passend acht en/of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. InSites behoudt zich het recht voor, om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande melding een of meer van de data en/of tijdsperioden gestipuleerd in deze Officiële Regels aan te passen in de mate die nodig is voor verificatie van de naleving door deelnemers of van deelname, van deze Officiële Regels, of als gevolg van een technisch of ander probleem, of in het licht van andere omstandigheden die een goede administratie van een Beloning beïnvloeden, zoals voorzien in deze Officiële Regels, of om enige andere reden.
Door deel te nemen aan het platform, stemt elke deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat InSites, zijn agenten en/of vertegenwoordigers, de persoonsgegevens die hij/zij bij zijn/haar deelname, inschrijvingsinformatie en reacties op activiteiten heeft ingediend, kunnen opslaan, delen en gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid.
In het geval van enige discrepantie of inconsistentie tussen de voorwaarden van deze Officiële Regels en toelichtingen of andere verklaringen in Beloningen-gerelateerde materialen, waaronder, maar niet beperkt tot: het aanmeldingsformulier, de website, deze Officiële Regels, of reclame, hebben de voorwaarden van deze Officiële Regels voorrang, en bepalen en regelen deze de hierin beschreven zaken voor zover bepaald door de wet.

5. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Officiële Regels en de Beloningen vallen onder de algemene wetten van België en, voor elke deelnemer, onder de specifieke wetten van het rechtsgebied binnen de Square waarin die deelnemer is gevestigd. De rechtbanken van elk rechtsgebied in België hebben rechtsgeldigheid met betrekking tot alle problemen en vragen met betrekking tot de samenhang, validiteit, interpretatie en uitvoerbaarheid van de Officiële Regels van de Beloningen, of de rechten en plichten van de deelnemer en InSites met betrekking tot de Beloningen.
Alle problemen en vragen met betrekking tot samenhang, validiteit, interpretatie en uitvoerbaarheid van deze Officiële Regels of de rechten en plichten van deelnemers of InSites met betrekking tot de Beloningen worden geregeld door en worden vormgegeven in overeenstemming met de interne wetgeving van België zonder acht te slaan op wetskeuze of conflict tussen wettelijke regels of bepalingen die zouden leiden tot toepassing van de wetten van andere landen.
De Beloningen en enig geschil dat hieruit voortvloeit of hieraan is gerelateerd, vallen onder de betreffende wet van België en de betreffende rechtbanken van België hebben exclusieve rechtsgeldigheid voor het horen van een geschil of claim die ontstaat met betrekking tot de Beloningen of deze Officiële Regels.