Belønningssystem – Officielle regler

SQUARE-BELØNNINGER – OFFICIELLE REGLER

Square-belønningssystemet består af Belønninger. Disse officielle regler er bestemmende for belønningssystemet.

1. Egnethed

Square-belønninger (samlet og enkeltvist benævnt “belønninger”) er kun åbne for deltagere, som er mindst 18 år på tilmeldingstidspunktet. Medarbejdere (og deres nærmeste familie eller medlemmer af husstanden) hos InSites Compages (herefter benævnt: “InSites”) og kunden og hver af dennes respektive moderselskab(er), søsterselskaber, datterselskaber, afdelinger og tilknyttede selskaber og leverandører samt firmaets reklame-, kampagne- og vurderingsbureauer (samlet benævnt “belønningsparterne”) må ikke deltage eller vinde.

•    “Nærmeste familie” betyder forældre, stedforældre, børn, stedbørn, søskende, stedsøskende og ægtefæller, uanset bopæl.
•    “Medlemmer af husstanden” betyder personer, der deler bopæl med den pågældende i mindst tre måneder om året, uanset om de er i familie med hinanden eller ej.

Belønningerne er underlagt gældende statslige og lokale love og reguleringer. Deltagelse opfattes som deltagerens fuldstændige og ubetingede accept af disse officielle regler og InSites’ afgørelser, som er endelige og bindende vedrørende alle forhold relateret til belønningerne. Modtagelse af en belønning er betinget af opfyldelse af alle de krav, der er angivet heri. Annulleres, hvor den er forbudt.

2. Belønninger

Anvendelighed

En belønning opnås baseret på de point, en deltager optjener. Point kan optjenes ved at gennemføre en aktivitet eller række af aktiviteter inden for en bestemt tidsperiode. De optjente point vil automatisk blive føjet til deltagerens saldo på siden Mine incitamenter, når aktiviteten lukker. I nogle tilfælde vil aktiviteterne ikke blive sendt til alle deltagerne. Kun deltagere med den ønskede profil vil blive inviteret. Deltagere vil kunne deltage i aktiviteter, indtil det ønskede antal deltagere er nået, eller aktiviteten er lukket.

Tidsplan

Det antal point, en deltager kan tjene, vil blive meddelt til deltagerne på aktivitetskortet og i den e-mail med aktivitetsinvitationen, som deltagerne modtager på den e-mailadresse, de oplyste ved tilmeldingen. Alle retningslinjer for, hvad InSites forventer af deltagerne, kan findes i afsnittet “Om dette projekt” i Square. Hvis deltagere passer til profilen, vil de få adgang til de(n) specifikke (række af) aktiviteter. Starten af aktiviteten eller rækken af aktiviteter samt tidsplanen vil altid blive meddelt i en invitation, som deltagerne modtager via den e-mailadresse, de angav ved tilmeldingen. Hver invitation vil angive det tidsinterval, hvori de kan deltage i rækken af aktiviteter. For at kunne komme i betragtning til at optjene point skal deltagelsen finde sted inden for det angivne tidsinterval.

Belønningssystem

Point vil blive tilbudt til deltagere afhængigt af det antal aktiviteter, de har gennemført, og kvaliteten af deres svar. Deltagerne forventes at svare detaljeret og uddybende på diskussioner, udfordringer eller spørgeundersøgelser, der lægges op på platformen (med undtagelse af Loungen). Moderatoren kan afvise ufuldstændige eller overfladiske svar.
Point er altid hele tal fra 1 og opefter. Værdien af et point er forskellig for hvert land, så værdien af et point i lokal valuta kan have decimaler. Målet er at opnå point, som efterfølgende kan indløses til en belønning via vores belønningspartner. Inden et antal point kan indløses og konvertere til en belønningsværdi, skal deltageren nå en bestemt tærskelværdi i point. Det er kun tilladt at indløse et antal point, som repræsenterer et helt tal (uden decimaler). Når omvekslingen af point medfører en belønningsværdi med decimaler, bliver beløbet i den lokale valuta rundet ned.

Da vi arbejder med et pointsystem, der ikke tillader, at der er point med decimaler (f.eks.: 0,5 point), skal de resterende værdier på din saldo (efter du har indløst dine point) konverteres tilbage til det nærmeste antal heltalspoint. F. eks.
•      Hvis det resterende beløb er mindre end 0,50 point, rundes beløbet ned til 0 point.
•      Enhver værdi, der er lig med eller højere end 0,50, rundes op til værdien 1 point.
Ikke desto mindre vil de resterende point forblive på deltagerens saldo, så de kan indløses senere, når tærskelværdien igen nås, når nye point indsamles. Point og minimumstærskelværdien kan ses via siden Mine incitamenter.

Hvis InSites ved en fejl skulle have udbetalt et højere incitament end det beløb, deltageren skulle have haft, vil InSites informere deltageren skriftligt om det overbetalte beløb. Deltageren er forpligtet til at returnere overbetalingen til InSites inden for 5 dage efter modtagelse af brevet, da overbetalingen udgør en uberettiget betaling af deltageren.

Udløb af point

Så længe deltageren er aktiv på Square og deltager i de aktiviteter, deltageren inviteres til, vil de optjente point forblive gyldige.

Medmindre andet tidligere og udtrykkeligt er anført, vil point udløbe, hvis deltageren er inaktiv i mindst 366 dage til seks på hinanden følgende aktivitetsinvitationer. Kun hvis deltageren ikke har svaret på minimum seks på hinanden følgende invitationer, hvoraf mindst én invitation er blevet sendt i den første halvdel og mindst én invitation er blevet sendt i den anden halvdel af de 366 dage, vil pointene udløbe. De optjente point udløber, efter at de 366 dage er gået fra den første invitation, som deltageren ikke har reageret på, hvis deltageren ikke har taget handling på mindst 6 på hinanden følgende invitationer, der er sendt i de seneste 366 dage.

Tælleren nulstilles, så snart deltageren har svaret på en invitation. Fra det øjeblik deltageren ikke svarer på en invitation, begynder tælleren at tælle igen.
Når er projekt er afsluttet, kan deltagere indløse point indtil seks måneder efter lukning af platformen. Efter seks måneder efter lukning, vil incitamentssiden vise, at de ikke-indløste point er blevet fjernet fra deltagerens konto. Hvis platformen åbnes igen efter seks måneders inaktivitet, vil pointene ikke længere være tilgængelige.

3. Belønningsstatus

Værdibeviser er underlagt deres egne vilkår og betingelser og kan ikke returneres, indløses til kontanter (undtaget i det omfang, lovgivningen tillader det) eller anvendes som betaling til eller kreditering til nogen kreditkortkonto. De er ikke gyldige til tidligere køb. Belønninger vil ikke blive erstattet i tilfælde af bortkomst eller tyveri. Under ingen omstændigheder vil værdien af den indløste belønning overstige den angivne værdi. I tilfælde hvor deltageren køber for mere end den angivne værdi, vil deltageren bære det fulde ansvar for betalingen af de yderligere omkostninger. Der findes ingen erstatninger for belønninger, medmindre sådanne autoriseres af InSites efter eget skøn. Belønningen kan ikke overføres eller overdrages. Deltageren er ansvarlig for alle afgifter og omkostninger forbundet med værdibevisets modtagelse og/eller anvendelse.

4. Generelle betingelser

Alle beslutninger truffet af InSites med hensyn til alle aspekter i tilknytning til en belønning er endelige og bindende for alle deltagere uden adgang til anke, herunder, uden begrænsning, enhver beslutning angående egnethed til/diskvalificering af deltagelse og/eller deltagere. Ethvert forsøg af enhver deltager på at opnå en belønning ved at anvende flere/forskellige e-mailadresser, identiteter, tilmeldinger og log-ind-oplysninger, eller enhver anden metode, vil ugyldiggøre den pågældende deltagers deltagelse, ligesom den pågældende deltager kan blive diskvalificeret. Anvendelse af ethvert automatiseret system eller serviceydelse i forbindelse med deltagelsen er forbudt og vil medføre diskvalifikation. I tilfælde af strid vedrørende enhver tilmelding, vil den autoriserede kontohaver, som ejer den e-mailadresse, der blev brugt ved tilmeldingen, blive anset for at være deltageren. Den “autoriserede kontohaver” er den fysiske person, som er blevet tildelt en e-mailadresse af en internetserviceleverandør, online serviceleverandør eller en anden organisation med ansvar for tildeling af e-mail-adresser til det domæne, der er tilknyttet den indsendte adresse.
Værdibeviser har ingen kontantværdi og kan ikke overføres. InSites påtager sig intet ansvar for bortkomne, forsinkede, ufuldstændige, inkompatible eller fejladresserede besvarelser. Belønninger er underlagt alle relevant statslige, regionale og kommunale lovgivninger. InSites påtager sig intet ansvar for: (i) nogen fejl ved hjemmesiden i forbindelse med en aktivitet; (ii) enhver teknisk funktionsfejl eller andre problemer relateret til telefonnetværket eller -forbindelser, online computersystemer, servere, adgangsleverandører, computerudstyr eller software; (iii) manglende gennemførelse af enhver indsendelse eller andre oplysninger, der skal modtages, opfanges eller optages af nogen årsag, herunder, men ikke begrænset til, tekniske problemer eller trafikbelastning på internettet eller på nogen hjemmeside; (iv) enhver personskade eller tingskade på en deltagers eller enhver anden persons computer eller andre enheder med relation til eller som et resultat af deltagelse i en aktivitet; og/eller (v) enhver kombination af ovenstående. Enhver automatisk computer-kvittering (såsom en “Mange tak”-meddelelse eller en, der bekræfter indsendelse) regnes ikke som bevis for faktisk modtagelse hos InSites af en aktivitets gennemførelse i henhold til disse officielle regler.
InSites forbeholder sig retten til at tilbagetrække, ændre eller suspendere en belønning (eller at ændre disse officielle regler) på enhver måde, i tilfælde af fejl, et teknisk problem, en computervirus, bugs, ulovlig manipulation, ikke-autoriseret indblanding, svindel, en teknisk fejl eller enhver anden årsag, der ligger uden for den rimelige kontrol af InSites, der påvirker den korrekte behandling af en belønning som beskrevet i disse officielle regler. Ethvert forsøg på bevidst at skade en hjemmeside eller underminere den legitime håndtering af en belønning på nogen måde udgør en overtrædelse af kriminal- og civillovgivning, og hvis et sådant forsøg skulle blive foretaget forbeholder InSites sig retten til at anvende retsmidler og søge erstatningen i det fulde omfang som tilladt ved relevant lovgivning. InSites (hvor relevant) forbeholder sig retten til at aflyse, ændre eller suspendere en belønning eller til at ændre disse officielle regler på enhver måde uden forudgående varsel eller forpligtelser i tilfælde af et uheld, udskrift, administrativ eller anden fejl af enhver art eller af enhver årsag. Uden at begrænse den generelle anvendelse af det foregående forbeholder InSites sig retten til at anvende en alternativ afprøvning af færdigheder, som anses for at være passende med udgangspunkt i omstændighederne og/eller for at efterleve gældende lov. InSites forbeholder sig retten, efter eget og absolutte skøn og uden forudgående varsel, til at justere enhver dato og/eller tidsramme, der er angivet i disse officielle regler i det omfang, det er nødvendigt, med henblik på at bekræfte efterlevelse af enhver deltager eller deltagelse af disse officielle regler eller som et resultat af ethvert teknisk eller andet problem eller set i lyset af enhver anden omstændighed, der har indflydelse på den korrekte administration af en belønning som omhandlet i disse officielle regler, eller af enhver anden årsag.
Ved at tage adgang til platformen samtykker hver deltager eksplicit i, at InSites, dennes agenter og/eller repræsentanter opbevarer, videregiver og behandler de indsendte persondata, deltagelsesdata, tilmeldingsdata og aktivitetssvar i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.
I tilfælde af enhver uoverensstemmelse mellem vilkårene og betingelserne i disse officielle regler og meddelelser eller andre udtalelser indeholdt i noget belønningsrelateret materiale, herunder, men ikke begrænset til: deltagelsesformularen, hjemmesiden, disse officielle regler eller annoncering, har vilkårene og betingelserne i disse officielle regler forrang i det videst mulige omfang tilladt ved relevant lovgivning.

5. Gældende lov og tvister

Disse officielle regler og belønningerne er underlagt de generelle love i Belgien og for hver deltager de specifikke love i den retskreds inden for Square, hvor den pågældende deltager er bosiddende. Domstolene for hver retskreds i Belgien vil have kompetence med hensyn til alle emner og spørgsmål vedrørende udformningen, gyldigheden, fortolkningen og håndhævelse af belønningernes officielle regler eller rettighederne og forpligtelserne for deltageren og InSites i forbindelse med belønningerne.
Alle emner og spørgsmål vedrørende konstruktionen, gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse officielle regler eller rettigheder og forpligtelser for deltagere eller sponsoren i forbindelse med belønningerne vil være underlagt og skal tolkes i overensstemmelse med den interne lovgivning i Belgien uden anvendelse af muligheden for valg af værneting eller bestemmelser, der ville give anledning til anvendelse af noget andet lands lovgivning.
Belønningerne og eventuelle tvister, der måtte opstå som resultat af eller i tilknytning til samme, er underlagt relevant lovgivning i Belgien, og de relevante domstole i Belgien vil have den eksklusive retsmyndighed til at behandle enhver tvist eller ethvert krav, der måttet opstå med tilknytning til belønningerne eller disse officielle regler.