Система за награди – Официални правила

НАГРАДИ НА SQUARE – ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Системата за награди на Square се състои от Награди. Настоящите Официални правила уреждат Системата за награди.

1. Пригодност

Наградите на Square (заедно и поотделно „Наградите“) са достъпни само за участници, които имат навършени 18 или повече години към момента на участие. Служителите (и техните близки роднини или членове на домакинството им) на InSites Compages (наричано за краткост: „InSites“) и Клиентите и всички техни съответни компании-майки, филиали, дъщерни дружества, подразделения и свързани фирми и доставчици, както и техните рекламни, промоционални и оценяващи агенции (наричани общо „Страни по наградите“) не се допускат за участие или печалба.

•    „Близки роднини“ означава родители, доведени родители, деца, доведени деца, братя или сестри, доведени братя или сестри или съпрузи, без значение къде живеят.
•    „Членове на домакинството“ означава лица, които споделят същото жилище най-малко три месеца годишно, без значение дали са свързани или не.

Наградите са субект на всички приложими федерални, държавни, общински и местни закони и регламенти. Участието е равнозначно на пълно и безусловно съгласие от страна на участника с настоящите Официални правила и решенията на InSites, които са окончателни и обвързващи по всички въпроси, свързани с Наградите. Получаването на награда зависи от изпълнението на всички изисквания, изложени в настоящия документ. Документът е невалиден там, където е забранен от закона.

2. Награди

Приложимост

Награда се получава въз основа на точките, които печели даден участник. Точки могат да бъдат печелени чрез извършване на дейност или поток от дейности в рамките на определен период от време. Получените Точки ще бъдат добавени автоматично към баланса на участника на страницата „Моите награди“ след приключване на дейността. В някои случаи дейностите няма да се изпращат до всички участници; ще бъдат канени само участниците с търсения профил. Участниците ще могат да се включат в дейностите, докато бъде достигнат желаният брой участници или докато дейността приключи.

График

Броят Точки, които участникът може да получи, ще бъде съобщен на участниците на картата за дейността и в електронната покана за дейността, която участниците получават на имейл адреса, предоставен по време на регистрация. Всички насоки относно това, което InSites очаква от участниците, могат да бъдат намерени в раздел „За този проект“ на Square. В случай, че участниците отговарят на профила, те ще получат достъп до конкретните (потоци от) дейности. Началото на дейността или потока от дейности и графика винаги ще се съобщават на участниците в покана, изпратена до имейл адреса, предоставен от тях по време на регистрацията им. Всяка покана ще упоменава времевия интервал, приложим за участие в потока от дейности. За пригодността за получаване на Точки ще се взема предвид само участието в рамките на посочения времеви интервал.

Система за награди

На участниците ще бъдат давани Точки в зависимост от броя на завършените дейности и качеството на отговорите им. От тях се очаква да отговарят на дискусиите, предизвикателствата или анкетите, които се появяват на платформата (с изключение на Салона), по подробен и задълбочен начин. Модераторът може да отхвърля непълни или повърхностни отговори.
Точките винаги са цели числа от 1 нагоре. Стойността на една Точка е различна за всяка държава, затова стойността на дадена Точка в местна валута може да има десетични знаци. Целта е да се получат Точки, които впоследствие могат да бъдат осребрени за награда чрез нашия партньор по наградите. Преди определен брой Точки да могат да бъдат осребрени и да бъдат превърнати в наградна стойност, участникът трябва да достигне определен праг, изразен в Точки. Може да се осребри само сума от Точки, която представлява цяло число (без десетични знаци). Когато обменът на Точки води до наградна стойност с десетични знаци, сумата в местна валута се закръгля надолу.

Тъй като работим с точкова система, при която не е позволено да има точки с десетични знаци (например: 0,5 точки), останалите стойности, запазени във Вашия баланс (след като осребрите точките си), ще трябва да бъдат закръглени до цели числа. Например:
•    Ако останалата сума е равна на 0,50 точки, сумата ще бъде закръглена надолу до 0 точки.
•    Всяка стойност, равна на или по-голяма от 0,50, ще бъде закръглена до стойността на 1 точка.
Все пак останалите Точки ще се запазят в баланса на участниците, за да бъдат осребрени по-късно, когато се съберат нови точки и отново бъде достигнат прагът. Точките и минималният праг могат да бъдат проследени чрез страницата „Моите награди“.

В случай че InSites погрешно е изплатил по-голям стимул от дължимата на участника сума, InSites информира участника чрез писмено известие за надплатената сума. Участникът е длъжен да върне надплатената сума на InSites в срок до 5 дни след получаването на това писмо, тъй като надплащането представлява неоснователно обогатяване от страна на участника.

Изтичане на срока на валидност на Точките

Докато участникът е активен в Square и участва в дейностите, в които е бил поканен, придобитите Точки остават валидни.

Освен ако преди това и изрично не е посочено друго, валидността на точките изтича, ако участникът не е бил активен в продължение на най-малко 366 дни до 6 поредни покани за дейност. Само в случай, че участникът не е отговорил на минимум 6 поредни покани, от които най-малко 1 покана е била изпратена през първата половина и най-малко 1 покана е била изпратена през втората половина на 366-те дни, срокът на валидност на точките изтича. Срокът на валидност на спечелените точки изтича, след като минат 366 дни от първата покана, на която участникът не е отговорил, ако участникът не е предприел действия за минимум 6 поредни покани, изпратени през последните 366 дни.

Броячът се нулира веднага след като участникът отговори на поканата. От момента, в който участникът не отговори на покана, броячът отново започва да работи.
След като приключи даден проект, участниците могат да осребрят Точките в рамките на 6 месеца след затварянето на платформата. След 6 месеца от затварянето, страницата с наградите ще покаже, че неосребрените точки са премахнати от профила на участниците. В случай, че платформата бъде отворена отново след 6 месеца на неактивност, Точките вече няма да бъдат на разположение.

3. Статус на наградите

Ваучерите са предмет на сроковете и условията за тях и не могат да бъдат връщани, осребрявани за пари в брой (освен до степента, разрешена от закона) или използвани като плащане или кредит по която и да е сметка с кредитна карта. Те не важат за предходни покупки. Наградите няма да бъдат заменени в случай на загуба или кражба. В никакъв случай стойността на осребрената награда няма да надвишава заявената стойност. В случай, че участникът направи покупка на стоки на стойност, по-висока от заявената, участникът единствен носи отговорност за заплащането на тези допълнителни разходи. Не се допуска замяна на награди, освен при упълномощаване от InSites изцяло по тяхно усмотрение. Наградата не може да се прехвърля или приписва. Участникът носи отговорност за всички данъци и такси, свързани с получаването и/или използването на ваучера.

4. Общи условия

Решенията на InSites по отношение на всички аспекти на дадена Награда са окончателни и обвързващи за всички участници без право на обжалване, включително, но не само, всякакви решения по отношение на пригодността/дисквалифицирането на участия и/или участници. Всеки опит от страна на който и да е участник да получи награда чрез използване на множество/различни имейл адреси, самоличности, регистрации и данни за вход или по какъвто и да е друг начин ще анулират участието на този участник; също така този участник може да бъде дисквалифициран. Използването на каквато и да е автоматизирана система или услуга за участие е забранено и ще доведе до дисквалифициране. В случай на спор относно всяка регистрация, оторизираният притежател на имейла на профила, използван за регистрация, ще се счита за участник. „Оторизиран притежател на профила” е физическото лице, което е получило имейл адрес от доставчик на интернет достъп, доставчик на онлайн услуги или друга организация, отговорна за определяне на имейл адреси за домейна, свързан с изпратения адрес.
Ваучерите нямат парична стойност и не могат да се прехвърлят. InSites не поема отговорност за изгубени, забавени, непълни, несъвместими или неправилно адресирани отговори. Наградите са субект на всички приложими федерални, държавни и общински закони. InSites не носи отговорност за: (i) каквато и да е неизправност на уебсайта по време на дейност; (ii) каквато и да е техническа неизправност или други проблеми, свързани с телефонната мрежа или линии, компютърни онлайн системи, сървъри, доставчици на достъп, компютърно оборудване или софтуер; (iii) неуспешното получаване, снемане или записване на което и да е участие или друга информация по каквато и да е причина, включително, но не само, технически проблеми или претоварен трафик към интернет или в някой уебсайт; (iv) каквато и да е щета или повреда на компютър или друго устройство на участника или на друго лице, свързани или произтичащи от участието в дейност; и/или (v) каквато и да е комбинация от горепосоченото. Всяко получено автоматизирано компютърно съобщение (като съобщение за благодарност или потвърждение за получаване на участието) не представлява доказателство за реално получаване от страна на InSites на съобщение за завършване на дадена дейност за целите на настоящите Официални правила.
InSites си запазва правото да оттегли, промени или прекрати дадена награда (или да измени настоящите Официални правила) по всякакъв начин, в случай на грешка, технически проблем, компютърен вирус, бъгове, подправяне, неупълномощена намеса, измама, техническа неизправност или друга причина извън разумния контрол на InSites, която пречи на правилното провеждане на награждаването по смисъла на настоящите Официални правила. Всеки опит за умишлено увреждане на който и да е уебсайт или подронване на законната експлоатация на дадена награда по какъвто и да е начин представлява нарушение по смисъла на наказателното и гражданското право и в случай на такъв опит InSites си запазва правото да потърси компенсация и обезщетение до пълния размер, разрешен по закон. InSites (ако е приложимо) си запазва правото да анулира, измени или прекрати дадена награда, както и да измени настоящите Официални правила по какъвто и да е начин без предизвестие или задължение, в случай на инцидент, печатна, административна или друга грешка от какъвто и да е вид или по каквато и да е друга причина. Без да ограничава общия характер на гореизложеното, InSites си запазва правото да прилага алтернативен тест за умения, както счете за необходимо, въз основа на обстоятелствата и/или за да спазва приложимото законодателство. InSites си запазва правото, по своя собствена и абсолютна преценка и без предизвестие, да коригира някоя от датите и/или сроковете, предвидени в настоящите Официални правила, до степента, необходима за целите на проверка при спазването на настоящите Официални правила от даден участник или участие, или в резултат на технически или друг проблем, или в светлината на каквито и да са други обстоятелства, засягащи надлежното присъждане на награда по смисъла на настоящите Официални правила, или по каквато и да е друга причина.
Чрез влизането си в платформата всеки участник изрично се съгласява InSites, нейните агенти и/или представители да съхраняват, споделят и използват личната информация, подадена заедно с участието, информацията за регистрация и отговорите на дейности, в съответствие с политиката за поверителност.
В случай на несъответствие или непоследователност между сроковете и условията на настоящите Официални правила и декларации или други изявления, съдържащи се в други материали, свързани с наградите, включително, но не само: формуляра за участие, уебсайта, настоящите Официални правила или някаква реклама, то сроковете и условията на настоящите Официални правила имат превес и ръководят и уреждат въпросите до най-пълната степен, разрешена от закона.

5. Приложимо право и спорове

Настоящите Официални правила и Наградите се уреждат от общото законодателство на Белгия, а за всеки участник от – конкретните закони на юрисдикцията в Square, в която този участник живее. Съдилищата от всяка юрисдикция на Белгия имат юрисдикция по всички теми и въпроси, свързани с изграждането, валидността, тълкуването и приложимостта на Официалните правила за наградите или правата и задълженията на участника и InSites във връзка с Наградите.
Всички теми и въпроси, свързани с изграждането, валидността, тълкуването и приложимостта на тези официални правила или с правата и задълженията на участниците или InSites във връзка с наградите, се управляват и тълкуват в съответствие с вътрешното право на Белгия, без оглед на каквито и да било стълкновителни норми или разпоредби, които биха предизвикали прилагането на правото на която и да е друга държава.
Наградите и всеки спор, възникнал или свързан с тях, ще се уреждат от съответното законодателство и съответните съдилища на Белгия и ще имат изключителна юрисдикция за изслушване на всеки спор или иск, възникнал във връзка с Наградите или настоящите Официални правила.