TIETOSUOJALAUSUNTO

Voimassa 25. toukokuuta 2018 lähtien.

I. Johdanto – Keitä olemme?

InSites Compages NV sitoutuu noudattamaan asetuksessa (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (jäljempänä ”yleinen tietosuoja-asetus”) määriteltyä sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

InSites Compages NV, jonka rekisteröity toimipaikka on Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgia) ja joka on rekisteröity Crossroads Bank for Enterprises -rekisterissä numerolla BE0837.297.070, sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt (ks. lisätietoja kohdasta XIII. Yhteydenotto) (jäljempänä: “InSites” tai “me” eri taivutusmuodoissaan), uskoo hallussaan olevien henkilötietojen yksityisyyden ja luottamuksellisuuden suojeluun.

Olemme tietoisia siitä, että käyttäjät voivat olla huolissaan keräämiemme ja käyttämiemme sekä tuotteidemme ja palvelujemme tarjoamista varten mahdollisesti kolmansille osapuolille luovuttamiemme henkilötietojen yksityisyydestä ja turvallisuudesta. Tätä varten olemme laatineet tämän tietosuojakäytännön (”käytäntö”).

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa InSitesin hallussa olevaa tai sen haltuun todennäköisesti tulevaa tietojen yhdistelmää, jota voidaan käyttää henkilön tunnistamiseen (jäljempänä ”henkilötiedot”). Kaikki InSitesin toteuttama henkilötietojen käsittely tapahtuu sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tiedot, joita ei voida käyttää yksittäisen henkilön tunnistamiseen (kuten aggregoidut tilastotiedot), eivät ole henkilötietoja.

Selvyyden vuoksi tämä käytäntö koskee vain henkilötietojen käsittelyä InSitesin toimiessa rekisterinpitäjänä, eli silloin, kun InSites määrittelee kyseisen käsittelyn tarkoituksen ja keinot (“miksi” ja “miten”).

Tässä käytännössä määritellään, miten InSites käsittelee tietoja, joita kerätään

(I)             asiakkaillemme tarjoamiemme markkinatutkimustuotteiden ja -palvelujen (esim. tietojen keruu kyselyissä, paneeleissa ja yhteisöissä [kuten ”Square”]), haastattelujen tai muiden markkinatutkimustyökalujen välityksellä (jäljempänä ”markkinatutkimustoiminta”).

(II)           eri verkkosivustojemme, kuten http://www.insites-consulting.com/, https://www.futuretalkers.com/, http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (jäljempänä ”verkkosivustot”), ja kaikkien niihin liittyvien toimintojen ja palvelujen välityksellä.

Tarvittaessa tehdään ero markkinatutkimustoiminnan ja verkkosivustojemme välillä.

Lisäksi tässä käytännössä määritellään näiden tietojen käyttöä koskevat menettelyt, tietojen suojelemiseksi toteuttamamme toimenpiteet sekä vaihtoehdot ja oikeudet, joita rekisteröidyillä (”käyttäjä” eri taivutusmuodoissaan) on sen suhteen, miten keräämme ja käsittelemme heidän tietojaan. Asianomaisia rekisteröityjä voivat olla

(I)             markkinatutkimustoimintaan osallistuvat henkilöt.

(II)           kaikki verkkosivustojemme käyttäjät, työnhakijat, uutiskirjeidemme tilaajat, henkilö- tai yritysasiakkaat (ja yritysasiakkaisiimme yhteydessä olevat henkilöt), toimittajat (mukaan lukien alihankkijat ja toimittajiimme ja alihankkijoihimme yhteydessä olevat henkilöt), liiketoiminnan yhteyshenkilöt (nykyiset ja mahdolliset asiakkaat ja/tai heihin yhteydessä olevat henkilöt) ja muut meihin yhteyttä ottavat henkilöt.

Toimimme rekisterinpitäjänä, ellemme ilmoita käyttäjälle toisin. Kun keräämme henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ja tämä kolmas osapuoli päättää käsittelyn keinoista ja tarkoituksista, toimimme yleensä tietojenkäsittelijänä tämän kolmannen osapuolen puolesta, joka puolestaan toimii rekisterinpitäjänä.

Mikäli tästä tietosuojakäytännöstä on huomautettavaa tai kysyttävää, meihin voi ottaa meihin yhteyttä kohdassa XIII. Yhteydenotto ilmoitetuin yhteystiedoin.

II. Miten käsittelemme henkilötietoja?

InSites on markkinatutkimusyritys ja ESOMARin jäsen. ESOMAR on kansainvälinen järjestö, joka keskittyy parempien markkinatutkimusmenetelmien kehittämiseen. Noudatamme ESOMARin jäsenilleen asettamia ammatillisia standardeja. Kerätessämme ja käsitellessämme tietoja asiakkaillemme tarjoamiemme markkinatutkimustuotteiden ja -palvelujen yhteydessä suojelemme samalla kyseiseen toimintaan osallistuvilta henkilöiltä saamiemme henkilötietojen yksityisyyttä.

Toteutamme tätä toimintaa asiakkaidemme puolesta.

Mikäli meidän on käsiteltävä henkilötietoja asiakkaidemme yksinomaisten ohjeiden perusteella, pyydämme asiakkaitamme antamaan osallistuville rekisteröidyille tarvittavat tiedot henkilötietojen käytöstä ja jäljempänä esitetyn mukaisesti. Sallimme asiakkaidemme käyttää tämän käytännön asiaankuuluvia kohtia tai ohjaamme heidät tutustumaan tähän käytäntöön, mikäli he katsovat sen tarkoituksenmukaiseksi. Meitä ei voida kuitenkaan asettaan vastuuseen, jos nämä tiedot eivät ole riittäviä tarjoamaan heille heidän tarvitsemansa tiedot.

Voimme myös kerätä ja käsitellä tietoja verkkosivujemme kautta sekä kaiken niihin liittyvän liiketoiminnan yhteydessä. Tällaisen operatiivisen toiminnan yhteydessä voimme käsitellä seuraavien henkilöiden henkilötietoja: kaikki verkkosivustojemme käyttäjät, työnhakijat, henkilö- tai yritysasiakkaat (ja yritysasiakkaisiimme yhteydessä olevat henkilöt), toimittajat (mukaan lukien alihankkijat ja toimittajiin ja alihankkijoihin yhteydessä olevat henkilöt), liiketoiminnan yhteyshenkilöt (nykyiset ja mahdolliset asiakkaat ja/tai heihin yhteydessä olevat henkilöt) ja muut meihin yhteyttä ottavat henkilöt.

III. Miten keräämme henkilötietoja?

InSitesin keräämät ja käsittelemät henkilötiedot ovat yleensä käyttäjien vapaaehtoisesti antamia ja perustuvat:

–       käyttäjän osallistumiseen yhteen tai useampaan markkinatutkimustoimintaamme (esim. kyselyt, paneelit tai muut markkinatutkimustyökalut).
–       käyttäjän osallistumiseen yhteen tai useampaan palkintokilpailuumme.
–       tällaisen osallistumisen aikana käyttäjän aktiivisesti meille antamaan tietoon.
–       siihen, että käyttäjä ottaa meihin yhteyttä verkkosivustojemme kautta, sähköpostilla, postilla, puhelimella, vaihtamalla käyntikortteja, lähettämällä pyynnön käyttää oikeuksiaan jne.
–       siihen, että käyttäjä osallistuu tai ylläpitää sopimussuhdetta kanssamme.
–       siihen, että käyttäjä hakee työtä yrityksestämme.
–       siihen, että käyttäjä tilaa uutiskirjeemme.
–       siihen, että käyttäjä kirjoittaa kommentin verkkosivustoillamme.
–       siihen, että käyttäjä pyytää latauspalvelua.
–       verkkosivuston navigointiin, esim. kun käyttäjä navigoi verkkosivustoillamme, voimme kerätä automaattisesti rajallisen määrän henkilötietoja verkkosivustoillamme käyttämiemme evästeiden avulla.

Jos InSites saa käyttäjän henkilötietoja asiakkailtaan tai muilta kolmansilta osapuolilta ja jatkokäsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä, ilmoitamme käyttäjälle tällaisesta käsittelystä viimeistään silloin, kun olemme häneen ensimmäistä kertaa yhteydessä.

On mahdollista, että saamme käyttäjiemme henkilötietoja myös muista lähteistä, kuten asiakkaamme tietokannasta, luettelojen välittäjiltä, paneelisivustoltamme tai mainonnan kautta.

IV. Mitä henkilötietoja keräämme?

Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja (luettelo ei ole tyhjentävä). Emme säilytä kaikkia seuraavassa mainittuja tietoja tilanteesta ja osallistumisen kohteena olevasta markkinatutkimustoiminnasta riippuen.

–       Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite tai muut asiaankuuluvat yhteystiedot.

–       Henkilökohtaiset tiedot ja tunnistetiedot, kuten ikä, syntymäaika, syntymäpaikka, henkilökortin jäljennös jne ….

–       Sähköiset tunnistetiedot, kuten selaintyyppi, IP-osoite, käyttäjätunnus, laitteen yksilöllinen tunniste, maantieteellinen sijainti, verkkosivulla suoritetut toiminnot, verkkosivun sisällöstä saatavat tiedot jne.

–       Yhteydenottohistoria, kuten lähetetyt ja saadut viestit (esim. sähköpostiviestit), jotka perustuvat yhteydenpitoon välillämme käyttäjän osallistumisen aikana.

–       Työhön liittyvät tiedot, kuten ansioluettelo, koulutus, ammatillinen toiminta, ammattiosaaminen jne.

–       Tottumukset, kiinnostuksen kohteet, mielipiteet tai käyttäytyminen, kuten kuluttajakäyttäytyminen, ostokäyttäytyminen, harrastukset jne. Yleisesti ottaen asiakkaidemme puolesta suoritettujen markkinatutkimusten kysymyksiin annetut vastaukset.

–       Valokuvat, kuva- tai äänitallenteet.

Yleensä keräämme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen voidaksemme tarjota asiakkaillemme palveluja ja jotka ovat olennaisia jäljempänä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kyselylomakkeissa tai paneeleissa keräämiämme tietoja käsitellään valtuutetulla tasolla. Jokaisella rekisteröidyllä osallistujalla on tietokannassamme yksilöllinen tunnistenumero, jonka avulla yksittäinen osallistuja voidaan tunnistaa. Tämä numero sisältyy luottamukselliseen materiaaliin, joka toimitetaan käyttäjälle tänä yksittäisenä osallistujana.

Asiakkaidemme puolesta toteuttamamme markkinatutkimustoiminnan erityisestä tarkoituksesta riippuen on mahdollista, että keräämme ja käsittelemme erityisiin tietoryhmiin kuuluvat tietoja (esim. tiedot, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliiton jäsenyyttä, fyysistä terveyttä tai mielenterveyttä, geneettisiä tietoja, biometrisiä tietoja, seksuaalista elämää tai seksuaalista suuntautumista). InSites käsittelee erityisiin tietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja vain käyttäjän nimenomaisella suostumuksella tai kun laki sitä vaatii.

Mikäli sallimme alle 16-vuotiaiden lasten – tai sovellettavan paikallisen lainsäädännön säädöksistä riippuen alle alhaisemman ikärajan olevien lasten – osallistua verkossa toteutettavaan markkinatutkimustoimintaan, olemme tietoisia siitä, että lapsen suostumuksen lisäksi meidän on saatava suostumus tai valtuutus lapsesta vanhempainvastuussa olevalta henkilöltä. Käsittelemme lasten henkilötietoja vain, jos olemme saaneet kyseiset suostumukset. Lisäksi InSites noudattaa ESOMARin laatimia ohjeita koskien alaikäisten suojaamista verkossa.

V. Miksi ja miten käytämme henkilötietoja?

Kuten edellä mainittiin, saamme henkilötiedot yleensä suoraan käyttäjiltä. Keräämme vain henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelujemme tai toimintojemme suorittamiseksi.

InSites voi käyttää markkinatutkimustoiminnasta saamiaan henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

–       markkinatutkimuspalveluihimme rekisteröityminen, kutsuminen ja osallistuminen

–       tutkimus- ja tilastolliset tavoitteet

–       kollektiivisten profiilien laatiminen (ei yksittäisistä ihmisistä)

–       voidaksemme ottaa yhteyttä kilpailun voittajaan

–       voidaksemme tarkastaa, miten käyttäjät käyttävät heille toimittamaamme luottamuksellista materiaalia

–       voidaksemme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin siinä tapauksessa, että käyttäjä rikkoo kunkin markkinatutkimuspalvelun ehdoissa määriteltyjä velvoitteitaan meitä kohtaan, kuten velvollisuutta olla paljastamatta hänelle lähetettyjä luottamuksellisia materiaaleja.

Muita InSitesin (esim. verkkosivustojemme kautta) saamia henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

–       Operatiivisiin tarkoituksiin, kuten: verkkosivustojemme, tuotteidemme ja palvelujemme ylläpito ja hallinnointi; työhakemusten arvioiminen; vastaaminen tietopyyntöihin tai pyyntöihin käyttää oikeuksia; turvallisuus; laadun ja riskien hallintatoimenpiteet jne.

–       Liiketoiminnan tarkoituksiin, kuten: tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen; liiketoimintamme, liikesuhteidemme, sopimuksiemme, tuotteidemme ja palvelujemme ylläpito, hallinnointi ja kehittäminen; tiedon antaminen itsestämme ja palveluvalikoimastamme; tutkimustavoitteiden ja tilastollisten tavoitteiden tarkoitukset; lain, asetuksen tai sellaisen ammatillisen toimielimen, jonka jäsen olemme, vaatimusten noudattaminen jne.

–       Kaupallisiin tarkoituksiin, kuten: suoramarkkinointitarkoitukset (esim. uutiskirjeen lähettäminen käyttäjille).

InSites käyttää henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, ellei käyttäjä ole nimenomaisesti antanut suostumustaan muuhun. Jos aiomme käyttää henkilötietoja muihin kuin ilmoittamiimme tarkoituksiin, ilmoitamme siitä käyttäjille etukäteen. Esimerkiksi: emme käytä henkilötietoja mainontatarkoituksiin, ellei käyttäjä ole vapaasti antanut siihen etukäteen nimenomaista suostumustaan.

VI. Millä oikeudellisilla perusteilla keräämme henkilötietoja?

InSites käsittelee henkilötietoja seuraavin oikeudellisin perustein:

Markkinatutkimustoimintaan ja uutiskirjeisiin liittyen: tämä perustuu käyttäjän nimenomaiseen suostumukseen. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Lisätietoja siitä, miten suostumuksen voi peruuttaa, löytyy kohdasta XI. Käyttäjän oikeudet”

–       Voimme käsitellä henkilötietoja myös silloin, kun meillä on siihen oikeutettu etu, kuten esimerkiksi oikeutettu etu puolustaa tai esittää oikeudellisia vaateita ja oikeuksia sekä muita liiketoimintaetuja. Mikäli nojaudumme tähän oikeudelliseen käsittelyperusteeseen, lievennämme vaikutuksia, joita käsittelyllä voi olla käyttäjän yksityisyyteen, minimoimalla käytön asianmukaisesti ja toteuttamalla riittäviä käyttöön ja turvallisuuteen liittyviä suojatoimenpiteitä luvattoman käytön ehkäisemiseksi.

–       Käsittely on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi nykyisten asiakkaiden tai toimittajien kanssa (markkinointiaineiston tarjoaminen liittyen samankaltaisiin tuotteisiin tai palveluihin, joita käyttäjä on aiemmin pyytänyt, käyttänyt tai joihin hän on osallistunut), tai voidaksemme ryhtyä hänen pyynnöstään lisätoimiin sopimuksen tekemiseksi välillämme.

–       Voimme myös käsitellä henkilötietoja silloin, kun meillä on oikeudellinen velvollisuus toimia niin.

VII. Käytämme evästeitä verkkosivustoillamme

Käytämme evästeitä ja muita verkkotunnistustekniikoita, kuten jäljitteitä tai pikseleitä, tarjotaksemme käyttäjille paremman käyttökokemuksen.

Käytämme näitä tekniikoita tehdäksemme verkkosivustojemme navigoinnista helpompaa ja tarjotaksemme paremmin käyttäjille räätälöityä sisältöä.

Lisäksi käytämme näitä tekniikoita verkkosivustojemme käyttöön liittyvien seuranta- ja tilastotietojen keräämiseen.

Voimme käyttää markkinointikumppaniemme, kolmansien osapuolten sivustojen ja sosiaalisen median alustojen verkkotunnistustekniikoita. Nämä tekniikat auttavat meitä mittaamaan markkinointimme ja tiedotuskampanjoidemme tehokkuutta ja ymmärtämään, miten kävijät navigoivat verkkosivustoillemme InSites Consultinging mainoksesta.

Evästeitä voi valvoa ja hallita selaimessa. Evästeiden poistamisella tai estämisellä voi olla vaikutusta käyttökokemukseen, ja jotkin toiminnot eivät ole välttämättä enää sen jälkeen saatavilla.

Useimmat selaimet sallivat käyttäjien tarkastella, hallita, poistaa ja estää sivustojen evästeitä. Poistamalla kaikki evästeet menetetään myös käyttäjän tekemät asetukset, mukaan lukien mahdollisuus kieltäytyä evästeistä, sillä tämä toiminto itsessään vaatii evästeet kieltävän ”Opt-Out-evästeen” asettamista laitteelle.

Muihin selaimiin ja laitetyyppeihin liittyvää lisätietoa löytyy osoitteesta http://www.aboutcookies.org/ tai http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Säilytämme käsittelemiämme henkilötietoja niin kauan, kuin se katsotaan tarpeelliseksi sen tarkoituksen kannalta, johon ne kerättiin. Tietojen säilytysaika voi vaihdella tilanteen mukaan ottaen huomioon, että sallittu henkilötietojen säilytysaika riippuu tietojen käyttötarkoituksesta.

IX. Henkilötietojen suojaamiseksi toteuttamamme toimenpiteet

InSites suhtautuu vakavasti kaikkien (esim. verkkosivustojemme kautta tai markkinatutkimustoimintaamme liittyen) käsittelemiensä henkilötietojen turvallisuuteen. Olemme toteuttaneet asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden. Nämä suojatoimenpiteet vaihtelevat henkilötietojen arkaluonteisuuden, muodon, sijainnin, määrän, jakamisen ja tallentamisen mukaan, ja sisältävät toimenpiteitä, jotka on suunniteltu suojaamaan henkilötietoja luvattomalta käytöltä. Tarpeen mukaan näihin suojatoimenpiteisiin kuuluu viestinnän salaaminen esimerkiksi SSL:n avulla, tietojen salaaminen niiden säilytysaikana, palomuurit, kulunvalvonta, tehtävien eriyttäminen ja vastaavat turvallisuusprotokollat. Rajoitamme pääsyn henkilötietoihin henkilökuntamme jäsenille ja kolmansille osapuolille, jotka tarvitsevat pääsyn kyseisiin tietoihin oikeutettuja ja asiaankuuluvia liiketoiminnan tarkoituksia varten.

Kaikkien henkilökuntamme jäsenten, toimeksisaajien ja kolmansien osapuolten, joilla on InSitesin ohjeiden perusteella pääsy käyttäjien henkilötietoihin, on käsiteltävä tietoja luottamuksellisina. Lisäksi käytämme kulunvalvontaa rajoittaaksemme pääsyn tietoihin henkilöille, jotka tarvitsevat pääsyn niihin voidakseen suorittaa vastuunsa ja tehtävänsä.

X. Henkilötietojen siirtäminen

Jaamme henkilötietoja muiden kanssa vain silloin, kun laki sallii sen, ja kun se on välttämätöntä edellä kuvailtuun liittyvien tarkoitusten täyttämiseksi.

Jakaessamme henkilötietoja muiden kanssa toteutamme sopimusperusteisia järjestelyjä ja turvallisuusmekanismeja henkilötietojen suojaamiseksi, ja noudatamme omia tietosuojaa, luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevia standardejamme.

Hallussamme olevia henkilötietoja voidaan siirtää:

–       asiakkaillemme

Toteuttamalla markkinatutkimustoimintaamme keräämme ja käsittelemme sellaisten henkilöiden (osallistujien) tietoja, joiden henkilötietoja voidaan saada asiakkaillemme tarjoamiemme markkinatutkimustuotteiden ja -palvelujen välityksellä (esim. omien asiakkaidemme nykyiset tai mahdolliset asiakkaat). Käsittelemme näitä tietoja asiakkaidemme puolesta, ja näiden tietojen jakaminen asiakkaidemme kanssa on välttämätöntä tuotteidemme ja palvelujemme tarjoamiseksi. Saatamme tässä yhteydessä jakaa hallussamme olevia käyttäjien valokuvia, kuvatallenteita, äänitallenteita tai täydellisiä tietokokonaisuuksia. Toimimme näin kuitenkin vain siinä tapauksessa, että olemme saaneet tällaiselle siirrolle käyttäjän nimenomaisen suostumuksen.

Emme jaa yhdelle asiakkaalle tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen yhteydessä saamiamme henkilötietoja muiden asiakkaiden kanssa. Emme myöskään myy tai vuokraa näitä tietoja muille kolmansille osapuolille.

–       tytäryhtiöillemme ja osakkuusyhtiöillemme

Voimme jakaa käyttäjien henkilötietoja maailmanlaajuisen yritysverkostomme sisällä silloin, kun se on tarpeen tuotteidemme ja palvelujemme tarjoamiseksi tai parantamiseksi (esim. käsittely ja säilyttäminen, pääsyn tarjoaminen liiketoimintaamme ja palveluihimme, asiakastuen tarjoaminen, sisällön laatiminen jne.), tai jos se on tarpeen sen tarkoituksen kannalta, johon henkilötiedot kerättiin. Tietoa tytäryhtiöistämme ja osakkuusyhtiöistämme saa jäljempänä olevilla yhteystiedoilla tai napsauttamalla tästä.

–       palveluntarjoajillemme

Tarvittaessa käytämme kolmansien osapuolten tukea palvelujemme tarjoamisessa ja sisäisten tietojärjestelmiemme tai (sisäisten) liiketoimintaprosessiemme toimittamisessa, toteuttamisessa ja hallinnoimisessa, ja pyydämme heitä suorittamaan tiettyjä tehtäviä puolestamme.

Esimerkkeinä mainittakoon tietotekniikan tarjoajat, pilvipohjaiset ohjelmistot palveluntarjoajana, verkkosivuston ylläpito ja hallinta, tietojen analysointi, rekrytointiohjelmistot, tietojen varmuuskopiointi, tietoturva- ja säilytyspalvelut.

Luovutamme henkilötietoja näille palveluntarjoajille tai saatamme niitä heidän saatavilleen ainoastaan kulloisenkin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. He eivät saa käyttää näitä tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin, eivätkä etenkään omiin tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin. Lisäksi palveluntarjoajillamme on sopimusperusteinen velvoite kunnioittaa käyttäjien henkilötietojen luottamuksellisuutta nk. ”tietosuojasopimuksen” mukaisesti.

Kun käyttäjä osallistuu kannustinjärjestelmäämme, saatamme joutua jakamaan hänen henkilötietojaan (esim. nimi, sähköpostiosoite…) sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka auttavat meitä kannustinten käsittelemisessä.

–       lainvalvontaviranomaisille tai muille valtiollisille ja sääntelyvirastoille tai muille kolmansille osapuolille, sovellettavan lain tai asetusten edellyttämällä tavalla ja mukaisesti:

Pidätämme oikeuden luovuttaa mitä tahansa asiaankuuluvia tietoja lainvalvontaviranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, joilla on valtuudet hankkia henkilötietoja, kuten esimerkiksi tarkastaa, että noudatamme sovellettavaa lakia ja asetuksia, tutkia väitettyä rikosta, tai osoittaa, käyttää tai puolustaa laillisia oikeuksia. Vastaamme henkilötietoja koskeviin pyyntöihin vain silloin, kun se on välttämätöntä ja oleellista ja kun sovellettavat lait ja asetukset sallivat sen.

Olemme osa maailmanlaajuista yritysverkostoa ja voimme käyttää kolmansien osapuolten palveluntarjoajien tai muissa maissa toimivien tytäryhtiöidemme ja osakkuusyhtiöidemme apua liiketoimintamme harjoittamisessa. Tästä johtuen henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Yleinen tietosuoja-asetus sallii InSitesin siirtää henkilötietoja tällaisiin maihin tietyissä olosuhteissa.

Kansainvälisten tutkimusprojektien yhteydessä InSites voi kutsua käyttäjän osallistumaan sekä kansallisten että kansainvälisten yritysasiakkaiden tai -kumppanien tutkimusprojekteihin, ja myös näihin voi liittyä tietojen siirtoja ETA:n ulkopuolelle.

Olemme ryhtyneet joka tapauksessa toimenpiteisiin varmistaaksemme, että kaikkia henkilötietoja käsitellään riittävää turvatasoa noudattaen, että kaikki henkilötietojen siirrot ETA:n ulkopuolelle tapahtuvat sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja että asianmukainen tietosuojataso varmistetaan. Panemme täytäntöön tällaisia siirtoja koskevia oikeudellisia suojatoimia, kuten mallisopimuslausekkeita, henkilöiden suostumusta ja muita sovellettavien lakisääteisten vaatimusten sallimia oikeudellisia perusteita.

XI. Käyttäjän oikeudet

Yleinen tietosuoja-asetus tarjoaa tiettyjä oikeuksia henkilötietojen suhteen. Nämä oikeudet on lueteltu seuraavassa luettelossa. Näitä oikeuksia voi käyttää ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystietomme ovat jäljempänä kohdassa XII. Yhteystiedot.

Tässä mainittujen oikeuksien käyttöön liittyy tiettyjä poikkeuksia, toisin sanoen niiden käyttäminen ei ole välttämättä mahdollista kaikissa tilanteissa:

a) Rekisteröidyn tiedonsaanti: Käyttäjällä on oikeus tutustua InSitesin hallussa oleviin henkilötietoihinsa.

b) Oikaisu: Käyttäjä voi pyytää, että epätarkat henkilötiedot oikaistaan.

c) Poistaminen (”Oikeus tulla unohdetuksi”): Käyttäjä voi pyytää meitä poistamaan henkilötietoja tietyissä olosuhteissa. Toteutamme kohtuulliset toimenpiteet ilmoittaaksemme tietojenkäsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme, että käyttäjä on pyytänyt henkilötietoihinsa liittyvien linkkien, niiden kopioiden tai jäljennösten poistamista.

d) Rajoittaminen: Käyttäjä voi vaatia, että tietyt henkilötiedot merkitään rajoitetuiksi sekä rajoittaa käsittelyä tietyissä muissa olosuhteissa.

e) Siirtäminen: Käyttäjä voi pyytää meitä lähettämään henkilötietonsa kolmannelle osapuolelle sähköisesti sikäli kuin tämä on sallittua yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla.

f) Valituksen tekeminen: Käyttäjä voi tehdä käsittelystä valituksen tietosuoja-asiamiehelle, eli (Belgian) “tietosuojaviranomaiselle”, (osoite) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Belgia, (puh) 32 (0)2 274 48 00, (sähköposti) contact@apd-gba.be.

Lisäksi käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus:

–       peruuttaa suostumuksensa, sikäli kuin käsittely perustuu suostumukseen. Jokaisen uutiskirje-sähköpostin alatunnisteessa on peruuta tilaus -painike.

–       vastustaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jonka perusteeksi InSites antaa oikeusperusteisen ”oikeutetun edun”, elleivät syymme tämän käsittelyn suorittamiselle ole painavampia kuin henkilön oikeus yksityisyyteen.

–       vastustaa suoramarkkinointia (mukaan lukien tässä tarkoituksessa tehty profilointi) milloin tahansa.

XII. Tämän käytännön päivitykset

InSites pidättää oikeuden tarkistaa ja päivittää tämän käytännön milloin tahansa. Viimeisen päivityksen päivämäärä on tämän käytännön yläosassa.

Käyttäjien tulee näin ollen tarkastaa verkkosivustomme aika ajoin varmistaakseen, että he ovat ajan tasalla viimeisimmistä käytännöistämme ja toimintaperiaatteistamme.

XIII. Yhteydenotto

Mikäli tästä tietosuojakäytännöstä tai InSitesin rekisterinpitäjänä toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä on huomautettavaa tai kysyttävää, meihin voi ottaa yhteyttä

–       sähköpostitse:      info@insites-consulting.com
–       puhelimitse:         +32 (0)9 269 1500
–       postitse:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320